Sorteringsguide

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material eller energi ur avfall så måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. På den här sidan hittar du information om avfallshantering och återvinning. Klicka på det material du vill veta mera om.

Batterier

Gemensamt för alla batterier är att de kan innehålla giftiga tungmetaller som till exempel kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen. Därför är det väldigt viktigt att alla batterier samlas in och lämnas till återvinning, så att de farliga ämnena kan tas om hand.

Du kan lämna dina batterier, både engångs och laddningsbara i batteriholkarna på återvinningsstationerna och på Långtå.

Inbyggda batterier finns i allt som rör sig lyser eller låter, från talande nallebjörnar och eltandborstar till skruvdragare och spelande gratulationskort. Batterierna lägger du i batteriholkar och apparaterna lämnar du vid elektronikåtervinningen på Långtå ÅVC.

Uppladdningsbara maskiner och elapparater innehåller också batterier och lämnas till elektronikåtervinningen vid Långtå ÅVC.

Bilbatterier lämnas till försäljningsstället, skrotfirmor eller Långtå ÅVC.

Brännbart avfall

Brännbart avfall är ditt vanliga hushållsavfall som du slänger i ditt eget kärl för hushållsavfall.

Exempel på brännbart avfall är blöjor, bindor, tops, plastpåsar, disktrasor, dammsugarpåsar, trasiga kläder, kuvert, post-it lappar och kattsand.

Elavfall

Allt elavfall skall lämnas in för återvinning. Elavfall är lampor, lysrör och alla apparater med sladd eller batteri.

Du kan lämna alla typer av elavfall på Långtå ÅVC.

Flerfamiljshus kan få egna behållare för småel, batterier och lampor och få dem tömda utan extra kostnad.

Elavfall är alla produkter som drivs med el, antingen via eluttaget eller med hjälp av batterier. Till elavfall hör även alla typer av lampor och lysrör.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan ge allvarliga och bestående skador på miljön och människan. Det farliga avfallet är sådant som kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.

Exempel på farligt avfall är batterier, nagellack, hårspray, färgrester, limrester, lösningsmedel, spillolja, bekämpningsmedel, lackrester, kvicksilvertermometrar, rengöringsmedel, läkemedel, syror, kalklösare, ammoniak och lut.

Som privat person lämnar du allt hushållsproducerat avfall, även farligt avfall samt förbrukade elektriska och elektroniska produkter, utan extra kostnad på Långtå avfallsanläggning och ÅVC.

Är du osäker på om ett avfall är farligt ska du aldrig slänga det i hushållssoporna, det är alltid bättre att ta det till Långtå. Där finns det alltid personal som kan hjälpa dig och svar på frågor.

Glasförpackningar

Färgade och ofärgade glasförpackningar och flaskor slänger du i behållarna på återvinningsstationerna. Det är viktigt att du inte blandar färgat och ofärgat glas eftersom detta försämrar kvaliteten vid produktion av nytt glas. Det är en fördel om glaset är så helt som möjligt. Då minskar mängden spill och hanteringen underlättas.

Skruva bort kapsyler och lock och släng dessa i behållaren för metallförpackningar.

Glaset mellanlagras på Långtå i två glasfickor, en för färgat och en för ofärgat glas. Därifrån körs det till Svensk Återvinning i Hammar. Där sorteras, rensas och krossas glaset. Krosset används sedan vid tillverkning av nya flaskor och burkar, men även som fyllning i betong och vid tillverkning av glasfiberull.

Det går åt 20 % mindre energi vid återvinning av glas jämfört med nyproduktion. Materialet kan smältas och återanvändas hur många gånger som helst utan kvalitetsförsämring.

Grovavfall

Grovavfall är allt avfall som är för stort att slängas med de vanliga hushållsoporna.

Exempel på grovavfall är möbler, barnvagnar, trasiga cyklar etc. Även bruksglas, keramik och annat som inte är brännbart räknas som grovavfall.

Grovavfallet lämnas på återvinningscentralen på Långtå. Där kan du kostnadsfritt även lämna alla typer av miljöfarligt avfall, återvinningsmaterial, sorterat byggavfall inklusive jord, grus och dylikt.

Vi tar ut en avgift för asbest och eternit.

Är du stug- eller villaägare kan du, utan kostnad, beställa hämtning av grovavfall av oss. Vi hämtar ditt grovavfall fyra gånger per år från februari till maj och från september till november. Är du fritidshusägare kan du få dina grovsopor hämtade två gånger per år under samma period.

Med hushållsproducerat grovavfall avses följande: Väl paketerat normalt lösöre såsom möbler, kläder, armaturer, porslin, spisar, kylskåp, cyklar, TV- apparater övrig hemelektronik, glödlampor med mera. Vi hämtar inte stora mängder som hela vindsröjningar eller liknande. Cirka en halv till en kubikmeter per tillfälle godtas.

Hämtservice gäller inte byggavfall och bildelar.

Ring 0270-751 43 för planering av hämtning.

Hästgödsel

Privatpersoner och företag kan kostnadsfritt lämna hästgödsel på Långtå. Kontakta receptionen så visar de dig var du ska lämna gödslet.

Kasserade kanyler

Apoteket delar ut tomma kanylbehållare till hushållen. Behållarna skall vara så beskaffade att kasserade kanyler inte kan tas ur igen när de placerats i dem.

Behållarna betalas av Söderhamn Nära AB och i priset ingår kostnad för omhändertagande och destruktion. Kontakta din närmaste hälsocentral för information om var de fyllda behållarna ska lämnas.

Kyl och frys

Gamla kyl- och frysskåp innehåller freon och skall enligt lag tas om hand så att freon inte läcker ut i atmosfären och skadar ozonskiktet. Kyl- och frysskåp lämnas på Långtå avfallsanläggning och ÅVC för vidare transport till godkända återvinningsföretag som vi har avtal med.

Söderhamn Nära hämtar kyl- och frysskåp från enskilda hushåll kostnadsfritt efter beställning under februari, maj, augusti och november. Gäller hushåll med eget renhållningsabonnemang.

Värmepumpar innehåller också freon som ska tas om hand och oskadliggöras. 

Vår hämtservice gäller inte värmepumpar eftersom det räknas som byggavfall.

Läkemedelsavfall

Utgångna mediciner, kanyler och annat läkemedelsavfall från hushåll tas kostnadsfritt emot av Apoteket, som ansvarar för transport och destruktion av detta avfall.

Allt läkemedelsrelaterat avfall måste slängas i särskilda behållare, de är gula och uppmärkta med läkemedelsavfall.

Metallföpackningar

Metallförpackningar ska slängas i den grå behållaren på återvinningsstationerna eller på Långtå återvinningscentral. Till metallförpackningar räknas rengjorda och torra konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar, folie, tomma sprayburkar, tuber, lock, kapsyler mm. läggs i metalliglon.

Metallförpackningarna mellanlagras på Långtå. Därefter tar återvinningsföretaget Stena hand om metallen som sorterar den i olika fraktioner. Metallförpackningar av järn smälts till nytt järn. Vid omsmältning sparas 75 % energi jämfört med att framställa järn från malm.

Aluminiumförpackningarna smälts ned och gjuts bland annat till valsblock och motordelar. Metallen kan användas om och om igen och 95 % av energin sparas.

Lägg inte metallförpackningar bland de vanliga hushållssoparna. Hushållsoporna bränns i Bollnäs värmeverk och metaller ställer till problem på olika sätt. Bland annat blir askan explosiv med högt aluminiuminnehåll.

Pappersförpackningar

Exempel på pappersförpackningar är mjölkpaket, pastakartonger, bärkassar, omslagspapper, juicepaket, tvättmedelspaket, äggkartonger och wellpappkartonger. Förpackningarna skall vara rengjorda och torra och till minst hälften bestå av papper.

Stora förpackningar som inte går ner i behållarna, till exempel wellpappkartonger från datorer och möbler lämnas på Långtå återvinningscentral.

Kuvert slängs som hushållsavfall.

Plastförpackningar

Hårda och mjuka plastförpackningar läggs i container på någon av återvinningsstationerna som finns runt om i kommunen. Förpackningarna ska vara rengjorda och torra och läggas löst i behållaren (ej i hopknutna påsar). Stora förpackningar ska du lämna på Långtå avfallsanläggning och ÅVC.

Andra föremål av plast än förpackningar lägger du i i hushållssoporna eller i container för brännbart avfall på Långtå ÅVC.

Tidningar och tidskrifter

Tidskrifter, dagstidningar, veckotidningar, kontorspapper, reklamblad, telefonkataloger och pocketböcker läggs i grön container för tidningar och tidskrifter.

Sortera inte kuvert, post-it lappar, vykort och inbundna böcker som tidning eller tidskrift. Det ska du slänga som hushållsavfall.

Well

Well och stora kartonger ska inte läggas i containrar och behållare som är avsedda för pappersförpackningar. Det ska slängas på Långtå. 

Till toppen