Ny vattenförsörjning till Ljusne och Vallvik

Just nu pågår arbeten i vattentornet i Ljusne. Dessa arbeten är en del i förberedelserna inför den nya dricksvattenförsörjningen som senare i höst kommer att ersätta Järvsjöns vattenverk .

Under tiden som vi genomför arbeten i vattentornet kan det hända att du som bor i Ljusne och Vallvik kan uppleva att trycket i kranarna försämras. Detta är temporärt och vattentrycket kommer att återgå till det normala när vi är färdiga.

Bakgrund

Under ett flertal år har man genom analyser kunnat påvisa att vattenkvalitén i sjön Järvsjön, som används som råvattentäkt för dricksvattenproduktionen till abonnenter boende i Ljusne och Vallvik, sakteligen försämrats. Detta till stor del beroende på ökade halter av organiskt innehåll, så kallade humusämnen, längre perioder av höga vattentemperaturer samt återkommande algblomningar. För att långsiktigt säkerställa dricksvatten av god kvalitet krävs omfattande åtgärder för att komplettera reningsprocessen vid Järvsjöns vattenverk, som har varit i drift sedan 1961. Kostnaden för dessa åtgärder överskrider med god marginal investeringen för att anlägga en överföringsledning för att försörja abonnenterna med dricksvatten producerat från grundvatten i Ljusnanåsen. Detta gäller såväl de initiala investeringskostnaderna såsom kommande drift- och underhållskostnader.

Söderhamn Näras styrelse har därför beslutat om att anlägga en ny överföringsledning (vattenledning) till Ljusne och Vallvik för att försörja abonnenterna med grundvatten från Ljusnanåsen på samma sätt som boende bland annat i Söderhamn, Söderala och Sandarne. Grundvatten är i regel bättre och säkrare med avseende på yttre påverkan än ett ytvatten som påverkas snabbt av exempelvis kraftigt nederbörd, skogsbruk, utsläpp, förekomst av alger etc. Pågående/kommande klimatförändringar är även en stor riskfaktor för främst ytvatten.

Texten uppdaterades 2021-09-06


Frågor & svar vid byte av vattenkvalitet

  • Varför måste Järvsjöns vattenverk stängas?
  • Järvsjöns vattenverk tar sitt råvatten från Järvsjön, som har drabbats av algblomning de senaste åren. Algblomning kan i allvarliga fall medföra att giftiga algtoxiner bildas, vilket kan leda till att dricksvattnet blir otjänligt som livsmedel.

Var kommer det nya vattnet ifrån?
Det nya vattnet kommer från stan och råvatten tas i grundvattenbrunnar längs med Söderalaåsen och bereds i Ålsjöns och Kinstaby vattenverk.

Hur kommer den nya vattenkvaliteten att skilja sig från den tidigare?

Kommentarer:
• Befintligt dricksvatten från Järvsjön VV har högre temperatur än det ”nya” dricksvattnet från Kinstaby/Ålsjön VV.
• Halten nitrat-kväve i det ”nya” dricksvattnet är högre än det i befintliga dricksvattnet.
• Klorid- och sulfatkoncentration i det ”nya” dricksvattnet är mycket högre än i det befintliga.
• Hårdheten i det befintliga dricksvattnet är väldigt låg.
• Det ”nya” dricksvattnet har högre kalcium- och natriumkoncentration.
• Färgtalet på det befintliga dricksvattnet är nästan dubbelt så högt som för det ”nya”.
• Den kemiska syreförbrukningen i befintligt dricksvatten är högre än på det ”nya” dricksvattnet.
• pH på det ”nya” dricksvattnet är lite högre än i befintligt dricksvatten.
• Konduktiviteten i det ”nya” dricksvattnet är betydligt högre än i det befintliga dricksvattnet.
• Alkaliniteten är dubbelt så hög i det ”nya” dricksvattnet.

Varför är det bättre med grundvatten än ytvatten?
Det är säkrare att använda grundvatten som råvara vid beredning av dricksvatten. Grundvattnet är mer skyddat och det förekommer exempelvis inga algblomningar i grundvatten. Grundvattnet innehåller naturligt fler och mer nyttiga mineraler än ytvatten, och har ett bättre skydd mot mikroorganismer. Beredningsprocessen är mindre komplicerad för grundvatten än för ytvatten.

Behöver jag dosera tvättmedel och diskmedel annorlunda?
Hårdheten på vattnet kommer att öka från mycket mjukt till medelhårt. Detta innebär att du kommer att behöva dosera lite mer tvättmedel och diskmedel.

Kan det uppstå några problem när vattenkvaliteten ändras?
Inuti vattenledningsnätet kan det finnas avlagringar på insidan av rören. Eftersom vattnets kvalitet ändras kan de kemiska och biologiska förutsättningarna ändras, vilket kan innebära att avlagringar lossnar och följer med ut i kranen. Du kan uppfatta det som en missfärgning av vattnet.

Vad gör jag om jag upplever att mitt vatten är missfärgat, har en avvikande lukt eller smak?
Det är viktigt att vi på Söderhamn Nära får veta om du upplever problem med ditt dricksvatten.
Anmäl detta här!

Till toppen