Ny renhållningstaxa

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari beslöt man att klubba igenom Söderhamn Näras förslag till justering av renhållningstaxan. Taxan har justerats så att matavfallskärlet höjs med fem procent, det gröna kärlet för restavfall med sju procent och för de hushåll som valt att avstå från matavfallsutsortering är höjningen 30 procent.

Anledningen till att renhållningstaxan nu höjs beror på att den har legat stilla i flera år samtidigt som renhållningens kostnader för sophämtningen har ökat. För att möta de ökade kostnaderna beslöt kommunfullmäktige att godkänna en mindre taxehöjningen för de hushåll som sorterar ut sitt matavfall.

Söderhamn, liksom i merparten av landets kommuner där man infört utsortering av matavfall, har en miljöstyrande taxa. Det innebär att de hushåll som inte sorterar ut sitt matavfall får en högre renhållningstaxa, något renhållningen haft sedan man införde systemet med matavfallsutsortering år 2012. För att understryka vikten av att sortera ut matavfall har kommunfullmäktige och Söderhamn Nära valt att höja taxan för dem som inte sorterar ut matavfall med 30 procent.

I den nya renhållningstaxan är det enbart hämtningsavgifterna som har höjts. Grundavgiften, den som bland annat bekostar Långtå återvinningscentral är oförändrad. Taxehöjningen följer självkostnadsprincipen som innebär att avgifterna ska motsvara kostnaderna för avfallshanteringen.

För ett villahushåll med ett matavfallskärl och ett grönt kärl på 190 l och hämtning varannan vecka blir den nya årskostnaden 1 784 kronor, en höjning med 65 kronor per år.

För ett villahushåll som inte sorterar ut matavfall och med kärlstorlek 190 l blir den nya årskostnaden 3 586 kronor, en höjning med 668 kronor per år.

Renhållningstaxan för hushållsavfall kan du läsa här.

Till toppen