Allmänna villkor

1. Allmänt, abonnemang för privatpersoner.
Avtalet avser abonnemang med fast nätverksuppkoppling till Internet över Söderhamn Nära AB. Tjänsten förutsätter att kunden har eller skaffar sig nödvändig utrustning, för att ansluta sig.
2. E-post (e-mail)
För att få tillträde till den elektroniska brevlådan erhåller kunden en användaridentitet och ett lösenord. Kunden ansvarar för att löpande tömma brevlådan eftersom lagringsutrymmet är begränsat. Söderhamn Nära AB förbehåller sig rätten att vid problem med ej tömda eller överbelastade brevlådor spärra/tömma brevlådan.
3. Underhåll
Ingrepp i Söderhamn Nära ABs utrustning får endast ske av oss utsett personal.
4. Tekniska förutsättningar för ADSL
Kunden är skyldig att inneha ett aktivt telefonabonnemang under hela avtalsperioden för att möjliggöra och bibehålla ADSL-tjänst hos Söderhamn Nära AB. Undantag kan medges mot förhöjd månadsavgift och anslutningsavgift. Skulle kunden säga upp sitt, alternativt få sitt telefonabonnemang uppsagt under avtalsperioden äger Söderhamn Nära AB rätt att justera månadsavgift samt påföre en engångsavgift. Kunden är skyldig att meddela Söderhamn Nära AB om telefonabonnemang upphör.
5. Etiska regler
Kunden är skyldig att ta del av och följa Söderhamn Nära ABs etiska regler vilka finns tillgängliga bl.a. på vår hemsida.
6. Ansvar
Kunden är ansvarig för den information som hämtas/lämnas via Internet. Kunden ansvarar själv för att ha de eventuella tillstånd som krävs för viss information.
Söderhamn Nära AB ansvarar ej för den information som passerar via tjänsten och är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Söderhamn Nära AB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller Söderhamn Nära ABs datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förändrar data.
Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Söderhamn Nära AB eller någon annan.
Kunden skall i så fall hålla Söderhamn Nära AB skadelös.
Söderhamn Nära AB ansvarar inte för någon skada som utrustningen kan ha orsakat kundens egendom.
7. Sekretess
Kunden ansvarar för att lösenord och annan information av känslig natur förvaras på ett betryggande sätt.
8. Betalning
Kunden är skyldig att betala fasta och rörliga avgifter för tjänsten enligt gällande prislista. Betalning sker mot separat faktura.
9. Avtalstid
Inledande avtalstid är 12 månader, om inte annat avtalats. Avtalet är sedan löpande tills vidare med en uppsägningstid på 1 månad plus pågående månad. Uppsägning av avtalet skall vara skriftligt och underskriven av behörig person.
10. Avtalsändring
Söderhamn Nära AB har rätt att ändra avtalsvillkor eller tjänsten. Kunden meddelas skriftligen om eventuella ändringar.
Om prishöjning sker har kund rätt att under den inledande avtalstiden (1 år) med en månads uppsägningstid säga upp avtalet.
11. Personuppgifter (PUL)
Söderhamn Nära AB, Box 94, 826 22 Söderhamn, org.nr: 556439-6447 är personuppgiftsansvarig för ett personregister vars ändamål är att kunna fakturera de tjänster bolaget utför. Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år gratis efter skriftlig ansökan, erhålla ett besked om personuppgifter som rör den sökanden behandlas eller inte. Om personuppgifter behandlas, skall skriftig information också lämnas om a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen samt d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Den personuppgiftsskyldige d.v.s. Söderhamn Nära AB är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av VD. Skriftlig ansökan och begäran om rättelse av personuppgifter tillställs Söderhamn Nära AB.

Till toppen