Förstärkt rening i Järvsjön

Abonnenter i Ljusne och Vallvik kan uppleva viss lukt och smak på dricksvattnet och några kan även se ökad färg på vattnet. Dricksvattnet tas från Järvsjöns vattenverk och problemen som kan ses med försämrad dricksvattenkvalitet grundar sig i dels på ett försämrat råvatten med ökade halter av organiskt innehåll, så kallat humus, längre perioder av höga vattentemperaturer och dels på lägre omsättning i vattenledningsnätet.

Till dess att en permanent lösning finns på plats gör vi vad vi kan för att förbättra situationen. Bland annat spolas ledningsnätet på strategiska punkter för att öka omsättning samt inom områden där abonnenter inkommit med klagomål. Vi har även installerat ett provisoriskt reningssteg som renar delflöde vattnet från humusämnen. Vattnet blandas sedan med det övriga vattnet från den ordinarie reningsprocessen innan det transporters i ledningsnätet till Ljusne och Vallvik. Detta löser dock inte vattenförsörjningen på lång sikt utan ska ses som en temporär lösning i väntan på att vi utrett frågan om:

· utbyggnation av Järvsjöns vattenverk med nytt processteg för avskiljning av bland annat humus

· utbyggnation av en överföringsledning från Söderhamn/Sandarne för att försörja Ljusne och Vallvik med grundvatten från Ljusnanåsen

Båda alternativen är resurskrävande både i form av tid och kostnader och fokus ligger på att hitta den bästa långsiktiga hållbara lösningen för att uppnå en god dricksvattenkvalitet.

Texten uppdaterades 2020-06-15

Till toppen