Viktigt om GDPR

Behandling av dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy. Policyn utgår från dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, och ersätter Personuppgiftslagen, PUL.

 • Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

  Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis för marknadsföring, uppföljning och information samt för att utföra kund- och marknadsanalyser.

  Du har rätt att neka till att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det.

  Enligt lag behandlar vi bara personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lagar. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

  • Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress
  • Personnummer
  • Användarnamn

 • • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
  • Uppgifter som du registrerade självmant och uppgifter du lämnar via samtycke
  • Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll
  • Debiteringsgrundande information, till exempel avtal och mätvärden
  • Information om din anläggning/bostad/lokal
  • Information om din datatrafik som genereras via bredband, till exempel IP-adress
  • All avtalsrelaterad information
  • Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.

  Ditt samtycke
  Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

  Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt
  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som du lämnar i samband med att du tecknar avtal med oss
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter som vi får från offentliga register
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss eller besöker oss.
  • Uppgifter som registreras då du väljer att följa oss och/eller kommentera på våra sociala medier.

Ansvar för personuppgifter
Söderhamn Nära är det personuppgiftsansvariga företaget. Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter vi har och att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.


Hantering av personuppgifter
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi skapat särskilda behörighetskontroller som gör att endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär ett högre skydd för dig och dina rättigheter.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Söderhamn Nära behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)

För att bekräfta din identitet och verifiera

dina person- och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna leverera tjänster till dig

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar.

Följa tillämplig lagstiftning

För kundgrupps- och marknadsanalys i

syfte att förbättra våra tjänster för dig

Intresseavvägning

För utskick av erbjudanden och marknadsföring, t.ex.

intresseundersökningar för bredbandsutbyggnad.

Intresseavvägning

Hur vi kan komma att dela dina personuppgifter till tredje part
Söderhamn Nära är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas till vara. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Söderhamn Nära kan komma att dela dina personuppgifter till utförare av våra tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Vi är då gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra. Om delning av dina personuppgifter sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Samarbetspartners. För att leverera våra tjänster anlitar vi avtalade underleverantörer. I vårt samarbete med dessa kan personuppgifter komma att överföras i syfte att utföra uppdrag så som fiberutbyggnad och kundsupport.
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i våra affärssystem (system som administrerar våra kunder och tjänster och supportärendehantering).
 • Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution
 • Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, Post och telestyrelsen, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina Rättigheter
Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt att begära registerutdrag. Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig. Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

 • Rätt att bli raderad och dra tillbaka ett samtycke. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel gällande avtal och obetalda skulder har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet

 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

  För de fall vi använder intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter

 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
  Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande.

  Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i den kommunikationskanal som vi använder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras av Söderhamn Nära under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut eller så länge det behövs enligt fastställda gallringsbeslut. Söderhamn Nära vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Var vi behandlar dina uppgifter
Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.
Dina personuppgifter sparas i något av våra verksamhetssystem.


Frågor och insyn
Söderhamn Nära strävar efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter eller vår integritetspolicy ber vi dig kontakta vår kundservice.

Kontakt och besöksuppgifter:
Söderhamn Nära AB
Box 94
826 22 Söderhamn
Besöksadress Stabbläggaregatan 11.
Telefon: 0270-766 10
e-post: info@soderhamnnara.se