Våra företagsabonnemang

Priser och mer information finns under respektive alternativ.
Sök på din adress och se vilken hastighet vi kan erbjuda i just din fastighet.
Välj det som passar er bäst och skicka in beställningen till oss.

SLA-nivå BAS. En dynamiskt tilldelad IP-adress.

Servicetid helgfri vardag 07-17.
Felanmälan alla dagar 08-22.
Felavhjälpning påbörjad inom 8 timmar helgfri vardag 07-17.
Felavhjälpning avslutad inom 4 helgfria vardagar 07-17.
Produkten får ej vidareförsäljas eller vidareförmedlas.

SLA-nivå 0. 1 fast IP ingår.

Tillgänglighet 99,5%.
Servicetid helgfri vardag 07-17.
Felanmälan dygnet runt alla dagar.
Felavhjälpning påbörjad inom 4 timmar helgfri vardag 07-17.
Felavhjälpning avslutad inom 12 timmar helgfri vardag 07-17.

SLA-nivå 1. Eget IP-nät ingår.

Tillgänglighet 99,7%.
Servicetid dygnet runt alla dagar.
Felanmälan dygnet runt alla dagar.
Felavhjälpning påbörjad inom 4 timmar dygnet runt.
Felavhjälpning avslutad inom 24 timmar dygnet runt.

 

Allmänna villkor och etiska regler

1. Allmänt, abonnemang för privatpersoner.
Avtalet avser abonnemang med fast nätverksuppkoppling till Internet över Söderhamn Nära AB.
Tjänsten förutsätter att kunden har eller skaffar nödvändig utrustning för att ansluta sig.

2. Underhåll
Ingrepp i Söderhamn Nära ABs utrustning får endast ske av oss utsett personal.

3. Tekniska förutsättningar för ADSL
Kunden är skyldig att inneha ett aktivt telefonabonnemang under hela avtalsperioden för att möjliggöra och bibehålla ADSL-tjänst hos Söderhamn Nära AB. Undantag kan medges mot förhöjd månadsavgift och anslutningsavgift. Skulle kunden säga upp sitt, alternativt få sitt telefonabonnemang uppsagt, under avtalsperioden äger Söderhamn Nära AB rätt att justera månadsavgift samt påföra en engångsavgift.
Kunden är skyldig att meddela Söderhamn Nära AB om telefonabonnemang upphör.

4. Etiska regler
Kunden är skyldig att ta del av och följa Söderhamn Nära ABs etiska regler vilka finns tillgängliga bl.a. på vår hemsida.

5. Ansvar
Kunden är ansvarig för den information som hämtas/lämnas via Internet.
Kunden ansvarar själv för att ha de eventuella tillstånd som krävs för viss information.
Söderhamn Nära AB ansvarar ej för den information som passerar via tjänsten och är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Söderhamn Nära AB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller Söderhamn Nära ABs datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förändrar data.
Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Söderhamn Nära AB eller någon annan.
Kunden skall i så fall hålla Söderhamn Nära AB skadelös.
Söderhamn Nära AB ansvarar inte för någon skada som utrustningen kan ha orsakat kundens egendom.

6. Sekretess
Kunden ansvarar för att lösenord och annan information av känslig natur förvaras på ett betryggande sätt.

7. Betalning
Kunden är skyldig att betala fasta och rörliga avgifter för tjänsten enligt gällande prislista.
Betalning sker mot separat faktura.

8. Avtalstid
Avtalet är löpande tillsvidare med 1 kalendermånads uppsägningstid. Uppsägning av avtalet skall vara skriftlig och underskriven av behörig person.

9. Avtalsändring
Söderhamn Nära AB har rätt att ändra avtalsvillkor eller tjänsten.
Kunden meddelas skriftligen om eventuella ändringar.
Om prishöjning sker har kund rätt att med 1 kalendermånads uppsägningstid säga upp avtalet.

10. Personuppgifter (GDPR)
Söderhamn Nära AB, Box 94, 826 22 Söderhamn, org.nr: 556439-6447 är personuppgiftsansvarig för ett personregister vars ändamål är att kunna fakturera de tjänster bolaget utför. Enligt GDPR har varje registrerad rätt att en gång per år gratis efter skriftlig ansökan, erhålla ett besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte. Om personuppgifter behandlas, skall skriftig information också lämnas om a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen samt d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Den personuppgiftsskyldige d.v.s. Söderhamn Nära AB är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med GDPR eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av VD. Skriftlig ansökan och begäran om rättelse av personuppgifter tillställs Söderhamn Nära AB.

ETISKA REGLER
Etiska regler för användning av Internetanslutning via Söderhamn Nära AB
Vår grundprincip är att Internet skall var så öppet och kunna användas så fritt som möjligt.
För att det skall vara möjligt är det oundvikligt att grundläggande etiska och juridiska krav ställs på användarna och deras aktiviteter.
Dessa krav skiljer sig inte från de krav som ställs i övrigt på människor i ett modernt samhälle.
Vi accepterar därför inte användande av Internet via Söderhamn Nära AB som innebär brott mot svensk lagstiftning.
Inte heller accepterar vi användning som kan uppfattas som kränkande, förolämpande eller diskriminerande.
Internetanslutning via Söderhamn Nära AB får inte användas för distribution av icke beställd reklam, utskick, etc. via e-post. (s.k. spam).
Vidareförsäljning, eller upplåtande av nätkapacitet, eller informationsutrymme till tredje part är inte tillåtet i annan mån än vad som explicit framgår av avtal eller annan överenskommelse med Söderhamn Nära AB.
Vid misstanke om användning enligt ovan har Söderhamn Nära AB rätt att med omedelbar verkan stänga Internetanslutningen.

Till toppen