Allmänna bestämmelser

Allmänna villkor för anslutning till Söderhamn Näras basnät för Kabel-TV

Söderhamn Nära är ägare till ledningsnät för ljud och bildöverföring, nedan benämnt basnät, inom Söderhamns kommun.
Programutbudet delas in i följande kategorier:
A. Analogt basutbud
B. Digitalt basutbud med krypteringsavgift
C. Digitalt programutbud med programavgift
Programkanaler utöver analogt basutbudet förmedlas till hushållen som individuella tillval.
 
Med "basnät" avses det ledningsnät som Söderhamn Nära innehar fram till den punkt där respektive fastighetsnät ansluts. Med "fastighetsnät" avses det ledningsnät som Fastighetsägaren innehar inom ansluten fastighet eller som dragits för sammankoppling av fastigheten.                   
"Överlämningspunkt" avser den punkt där fastighetsnätet ansluts till basnätet.
Dessa villkor medger Fastighetsägaren rätt att via fastighetsnätet motta och distribuera de program Söderhamn Nära tillhandahåller över basnätet. Distributionen av program får endast ske för privat bruk till Fastighetsägarens hushåll inom fastigheten.
För Fastighetsägarens rätt att utnyttja basnätet gäller dessa allmänna villkor
 
Söderhamn Näras ansvar för fel på basnätet eller överlämningspunkten, liksom på sändning över basnätet, och är skyldighet att snarast åtgärda felet utan kostnad för Fastighetsägaren.
Om anmält fel inte beror på fel i basnätet eller överlämningspunkten utan på fel i ansluten mottagare eller annan utrustning tillhörig Fastighetsägaren eller person som av Fastighetsägaren äger rätt att utnyttja basnätet, eller förorsakats av sådan person genom vårdslöshet, skall Fastighetsägaren svara för samtliga härvid uppkomna kostnader
För eventuell skada som Fastighetsägaren åsamkats till följd av utnyttjande av basnätet och överlämningspunkten kan Söderhamn Nära inte göras ansvarig.
 
Avgifterna består av anslutningsavgift och månadsavgift.  Månadsavgiften avser drift och underhåll inklusive ersättning till upphovsrättshavare samt programdistributörer enligt avtal, kapitalkostnader och avgifter till myndigheter.  
Söderhamn Nära förbehåller sig rätten att efter redovisning ändra avgifterna. Avisering om avgiftsändringar skall ske på Söderhamn Näras hemsida två månader innan genomförandet.
 
Vid försäljning av fastighet överlåter Fastighetsägaren sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, avseende den överlåtna fastigheten, på den nya fastighetsägaren. En förutsättning för detta är dock att nytt avtal av samma utformning accepteras av den nye fastighetsägaren. Fastighetsägaren skall vid försäljning av fastigheten meddela Söderhamn Nära om detta samt uppgift om ny ägare.
 
Fastighetsägaren skall utan extra kostnad upplåta plats inom ansluten fastighet för del i basnät.
 
Fastighetsägaren ombesörjer och bekostar eventuell el som erfordras till följd av anslutning till basnätet.
 
Endast om fastighetsnätet uppfyller de tekniska krav som kan ställas, garanteras fullgod bildkvalitet på de program som Söderhamn Nära tillhandahåller över basnätet. Om Fastighetsägaren av myndighet blir beordrad att stänga av distributionen i sitt fastighetsnät på grund av otillåten störstrålningseffekt, kan Söderhamn Nära medverka till att koppla bort de störande kanalerna.
Flyttning, ändring och underhåll av basnätet eller överlämningspunkten får endast utföras av Söderhamn Nära.
Utöver justering enligt KPI (konsumentprisindex) som reglerar programavgiften, gäller att om under avtalstiden oförutsedda skatter, avgifter, pålagor eller andra oförutsedda avgiftsökningar införs eller förändras av programvaruleverantören så förbehåller sig Söderhamn Nära rätten att påföra Fastighetsägaren dessa.

Personuppgifter (GDPR)
Söderhamn Nära AB, Box 94, 826 22 Söderhamn, org.nr: 556439-6447 är personuppgiftsansvarig för ett personregister vars ändamål är att kunna fakturera de tjänster bolaget utför. Enligt GDPR har varje registrerad rätt att en gång per år gratis efter skriftlig ansökan, erhålla ett besked om personuppgifter som rör den sökanden behandlas eller inte. Om personuppgifter behandlas, skall skriftig information också lämnas om a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen samt d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut.
Den personuppgiftsskyldige d.v.s. Söderhamn Nära AB är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med GDPR eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av VD. Skriftlig ansökan och begäran om rättelse av personuppgifter tillställs Söderhamn Nära.

Kompletterande bestämmelser och avgifter för anslutning av villor
Fastighetsägaren skall utföra kabelschakt inom tomtgräns enligt Söderhamn Näras råd och anvisningar, detta sker, vid behov, i samråd med grannfastighetens ägare för att tillgodose vad som avser punkt 4 nedan
Fastighetsägaren skall, där så erfordras, utan kostnad upplåta plats på yttervägg för kopplingslåda. Söderhamn Nära skall äga fritt tillträde till dessa kopplingslådor för att kunna utföra driftskontroll med mera.
Söderhamn Nära håller ledning fram till första TV-uttaget samt detta uttag. TV-uttaget monteras på yttervägg där kabeln kommer in. Om annan placering eller om flera uttag önskas tillkommer kostnad härför.
Anslutningsavgiften ska betalas senast 15 dagar efter utförd anslutning/påkopplad signal.
Månadsavgiften avseende basutbudet betalas månadsvis i efterskott. Avgiften regleras därefter varje första januari efter förändringar i konsumentprisindex för oktober månad med oktober månad 1995 som basmånad. Detta indextal är 256,9.
Söderhamn Nära garanterar en analog signalnivå i första uttaget på 65 dB+/-3dB min och 77dB+/3dB max.