Om oss

Miljöledningssytem

Söderhamn Näras miljöledningssystem bygger på vilka faktorer i organisationens verksamhet, produkter eller tjänster som har en betydande miljöpåverkan. Dessa kallas betydande miljöaspekter.

Betydande miljöaspeketer har utkristalliserats för affärsområdena Vatten, Renhållning och Värme.

Miljöpolicy

Söderhamn Nära och Söderhamn Elnät ska aktivt arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi ska tillhandahålla tjänster och lösningar som driver utvecklingen framåt. Genom aktiv information vill vi påverka allmänhet och företag till miljövänligt handlande och våra miljömål ska baseras på de identifierade betydande miljöaspekterna. Miljöarbetet ska vara förebyggande och leda till en ständig förbättring av organisationens miljöprestanda och ska redovisas öppet och utmärkas av en helhetssyn där myndigheternas lagar, förordningar och beslut för verksamheterna inom bolaget är ett minimikrav.

Vår miljöpolicy innebär att
• Miljöarbetet ska vara en integrerad del i verksamhet och planering
• Miljöarbetet ska leda till ständiga förbättringar med avseende på miljöpåverkan. Resursanvändningen ska optimeras
• Arbetet fokuseras på de betydande miljöaspekterna
• Miljömedvetenheten inom Söderhamn NÄRA och Söderhamn Elnät ska genomsyra det dagliga arbetet
• Negativ miljöpåverkan ska förebyggas och begränsas
• Personalens miljömedvetenhet ska öka genom fortlöpande information och utbildning
• Kunder och leverantörer ska stimuleras att utveckla miljöarbetet i sina egna verksamheter
• Genom information påverka allmänheten att hantera renhållningsavfall och avloppsvatten så att resursförbrukning minskar och återvinning av material kan öka
• Resultaten av miljöarbetet ska redovisas öppet

Miljöpolicyn är antagen vid Söderhamn Näras styrelsemöte 2014-02-21 §467

Betydande miljöaspekter

Betydande miljöaspekter för affärsområde Vatten är vattenuttag, tillskottsvatten, bräddning ledningsnät och vid avloppspumpstationer, utsläpp till recipient, kemikalieförbrukning, elförbrukning och interna transporter

Betydande miljöaspekter för affärsområde Renhållning är deponering av organiskt avfall lakvattenbildning, externa och interna transporter

Betydande miljöaspekter för affärsområde Värme är vattenförbrukning, förbränning av fossilt bränsle, externa transporter och interna transporter

Miljömål

För verksamheterna Vatten, Renhållning och Värme finns ett antal miljömål fastställda av Söderhamn Näras styrelse. Miljömålen är baserade på de betydande miljöaspekter som identifierats. Målen finns redovisade i ett Miljöledningsprogram, se länk: Miljöledningsprogram 2021 Pdf, 659.3 kB.

Kundservice

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen