Kundservice

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna våra kunder ställer till oss.

Fiberutbyggnaden

Vi får många frågor med anledning av att det finns andra fiberaktörer som erbjuder installation av fiber i Söderhamns kommun. Här har vi listat de vanligaste frågorna och svaren som vi får om fiber.

Hur mycket kostar det att ansluta sig?
Vårt nuvarande pris är 10 000 kr och det är garanterat för dig som ingår i våra kampanjområden, vilket innebär att du får 5 000 kronor i rabatt. Om du ansluter dig i efterhand är kostnaden 15 000 kr. Du kan enkelt beställa fiber på vår hemsida, klicka bara på denna länk.. Vill du hellre komma i direktkontakt med vår kundservice är du välkommen att ringa 0270-766 10.

Hur kan ni hålla så lågt pris?
Vi har alltid strävat efter att ha ett lågt pris för att vi anser att så många som möjligt ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Genom samordning och planering kan vi hålla en låg installationsavgift.
Ytterligare en viktig anledning till det låga priset är att vi återinvesterar överskottet i fibernätet. På så vis kommer vår vinst alla fiberanvändare till godo.

Var och hur kommer ni att bygga ut fibernätet?
Under fliken "Bredband" hittar du en uppdaterad lista över pågående projekt och de orter som vi har planerat att ansluta under året.

Söderhamn Näras mål för fiberutbyggnad är lika högt satta som det nationella målet, det vill säga att 95 procent av kommunens invånare ska ha möjlighet till bredband via fiber fram till 2025.

Gräver ni på min tomt?
Vi gräver inte inne på din tomt, helt enkelt för att du som tomtägare ofta känner bäst till var du inte kommer att gräva i framtiden. En kanalisation för fiber kräver inte att du gräver djupt. Andra leverantörer där grävning ingår ställer oftast ändå krav på att marken skall vara mjuk, annars tillkommer extra kostnader för grävning i fast mark.

Om du inte vill eller kan gräva ner fiberkabeln på din egen tomt , kan det vara en bra idé att du går samman med dina grannar och att ni gemensamt beställer grävning av en entreprenör. Du kan även använda ROT-avdrag för grävningsarbetet på din egen tomt.

Hur fungerar anslutning i fastigheten?
I installationsavgiften ingår uppsättning av modemet. Vi borrar oss genom väggen på den plats som du har anvisat och därefter sätter vi upp modemet och kontrollerar att allt fungerar som det ska. När det är gjort är ditt fiberabonnemang färdigt att tas i bruk.

Kan jag få kabel-TV?
Med fiber från oss kan du ansluta dig till Söderhamn Näras digitala kabel-TV utbud. Du kan då enkelt välja om du vill ha vårt digitala baspaket eller utöka utbudet via vår samarbetspartner Sappa. Du kan välja att köpa TV-kanaler och programpaket som till exempel sport- och filmpaket från C More eller Viasat .

Vad säger marknaden?
Sveriges kommuner och landsting anser att bredbandsnäten, både lokala och de regionala gör störst nytta när de är offentligt ägda. Mycket beror på att kommunernas och landstingens välfärdstjänster digitaliseras. SKL, som tidigare var en stark förespråkare för att det skall finnas olika tjänsterleverantörer, backar nu och säger att Internet är en förutsättning för att köpa tjänster.

Energieffektivisering

Hur får jag hjälp med energieffektivisering?
I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller skicka e-post till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral. Du kan även en hitta en lista över kommunala energirådgivare hos Energimyndigheten.

Elnät

Jag ska göra ett grävjobb på tomten, vad måste jag tänka på?
Om du ska gräva på din mark bör du alltid kontakta oss innan du påbörjar arbetet. Vi kan ge dg information om var våra elledningar är placerade. Använd Ledningskollen, länk finner du under "Innan du gräver".

Vad kan jag göra om elen har försvunnit?
• Om du har jordfelsbrytare kontrollera om den har löst ut.
• Kontrollera och byt ut dina huvudsäkringar på mätartavlan eller i mätarskåpet.
• Om alla säkringar är hela och felet inte är i din anläggning kontakta oss.

Hur ska jag göra för att få ut avbrottsgarantin?
Anmäl att du är utan ström till ditt elnätsföretag. Det är först när det känner till avbrottet som tiden för avbrottsgarantin börjar räknas. För att du ska få ersättning för elavbrottet krävs ett sammanhängande avbrott på minst 12 timmar.

Vad ingår i den totala kostnaden för elenergi?
1. Elnätpris
- en abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften påverkas av vilken storlek på huvudsäkringen du har. Ju större effektuttag du har, desto större huvudsäkring måste du ha. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.
2. Elpris - den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Du kan välja vilket elhandelsföretag som passar dig bäst och du kan spara energi med effektiva elapparater.
3. Skatter - i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter.

Vad ingår i elnätpriset?
Vi som elnätföretag äger och sköter om elnäten. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av elnätet, mätaravläsning och kundservice. Samtliga dessa kostnader fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och elöverföring (den rörliga kostnaden). Abonnemangsavgiften består av en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek (A), eller hur stor effekt (kW) du abonnerar på. Elöverföringsavgift (energiavgift) är en avgift räknat i öre/kWh.

Vem beslutar om prisjusteringar?
Varje elnätsföretag i Sverige, privata, kommunala eller statliga beslutar själva sina elnätavgifter. Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar att elnätföretagens prissättning är skälig. Momssatser och myndighetsavgifter beslutas av Riksdagen eller regeringen.

Elhandel

 • Varför står det Gävle Energi på flera ställen på elräkningen?
 • Söderhamn Nära och Gävle Energi har ett gemensamägt elhandelsbolag.
  Gävle Energi fakturerar på uppdrag av Söderhamn Nära Elhandel.

Vad betyder anvisningspris?
Anvisningspris är ett elpris du får om du inte aktivt tecknar ett elavtal i samband med flytt till en ny adress. Anvisningspriset kan ändras flera gånger per år beroende på hur marknaden ser ut. Passa på att teckna något av våra förmånligare elavtal istället.

Vad betyder övergångspris?
Övergångspris är ett elpris du får om du inte tecknar om ditt elavtal när det löper ut. Övergångspriset kan ändras flera gånger per år beroende på hur marknaden ser ut. Passa på att teckna något av våra förmånligare elavtal istället.

Vad betyder timspotpris?
Timspotpris ger dig det senaste börspriset på el varje timme. Du har därmed möjlighet att sänka dina elkostnader genom att anpassa din elanvändning till perioder när elpriset är lägre. Till exempel kan du tvätta eller köra diskmaskinen på natten, när elpriset normalt sett är som lägst. Timspotpris gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid för privatperson och tre månader för företag om inte annat avtalas.

Ska jag välja ett fast elpris?
Fast elpris kan vara ett bra alternativ för dig som vill slippa oroa dig för om elpriset kommer att stiga. Elpriset blir detsamma som det var när du tecknade avtalet och bibehålls under hela avtalstiden. Du kan välja ett fast elpris på ett, två eller tre år.

Ska jag välja ett rörligt elpris?
Fördelen med ett rörligt elpris är att du alltid kan binda till ett fastprisavtal. Det rörliga elpriset justeras varje månad efter den nordiska elmarknaden. Priset kan alltså röra sig både uppåt och nedåt från månad till månad. Rörligt elpris gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid.

Vad betyder förnybar el?
All vår el är 100 % förnybar. Det innebär att elen produceras från energikällor som vatten, sol, vind och biobränsle.

Varför behövs en fullmakt?
För att vi ska kunna byta ditt elavtal till Söderhamn Nära Elhandel behöver vi en fullmakt från dig. Med din fullmakt ansvarar vi för att prata med ditt nuvarande elnäts- och elhandelsbolag så att vi kan genomföra bytet åt dig.

Hur lång är uppsägningstiden på rörligt elpris för privatperson?
Uppsägningstiden på rörligt elpris är en månad.

Vad är energiskatt?
Energiskatt är en form av punktskatt som du betalar på din elnätsfaktura. Den går till att bygga upp en ekonomisk buffert så att staten kan dela ut stöd till drabbade vid bland annat naturkatastrofer, större strömavbrott och olyckor. Energiskatten i Sverige är olika beroende på var i landet du bor.
Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan, enligt beslut från riksdagen.

Vad är elcertifikat?
Elcertifikat är ett verktyg för att nå miljömålen kring förnybar energi. Sveriges mål är att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020, enligt en energiuppgörelse som regeringen gjorde i februari 2009.
Bakgrunden till elcertifikaten är att alla som använder el, så väl privatpersoner som företag, ska vara med och betala för utvecklingen och utbyggnaden av förnybara energikällor. Elcertifikatsavgiften ingår som en del av det konkurrensutsatta elpriset som du betalar till ditt elhandelsföretag.

Vad är nordisk elmarknad?
De nordiska länderna, förutom Island, har en gemensam avreglerad marknad, Nord Pool, där olika aktörer kan sälja och köpa sin el. I princip alla Sveriges elhandelsbolag köper sin el här, antingen själva eller genom partners och ombud. I Europa anses den nordiska marknaden vara den mest utvecklade, och står ofta förebild för nya avregleringar av länders elmarknader.

Hur fungerar prissättningen på el?
En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.
Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

Hur påverkar de olika årstiderna prissättningen på el?
Årstid är en viktig faktor för prissättningen på el då mörker och kyla gör att vi förbrukar mer el på vintern. På riktigt kalla vinterdagar är elsystemet hårt utnyttjat, då förbrukning för uppvärmning är hög. Under sommaren är dessutom delar av näringslivet och många av Sveriges industrier nedstängda, vilket ger ett minskat tryck på systemet och normalt lägre elpriser som följd.

Vad är elområden?
Sverige är geografiskt indelat i fyra elområden efter ett myndighetsbeslut av Svenska Kraftnät. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Vad betyder abonnemangs- och elöverföringsavgift?
Abonnemangs- och elöverföringsavgift kan liknas vid en form av transportkostnad. Du får betala en avgift för att den el du köper ska transporteras via elnätet fram till din bostad.
I abonnemangsavgiften ingår från och med 1 januari 2009 de så kallade myndighetsavgifterna. De är beslutade av Sveriges Riksdag och är detsamma oberoende av vilket elbolag du väljer.
Myndighetsavgifterna är till för att täcka statens kostnader för:
• elsäkerhet (elsäkerhetsavgift)
• planering av energiförsörjningen i kristid (elberedskapsavgift)
• bevakning av skäligheten i nätavgiften (elövervakningsavgift)

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?
Som elkund har du två avtal för din el, ett elnäts- och ett elhandelsavtal.
Elnätsavtalet har du med företaget som äger och underhåller det lokala elnätet i det område där du bor.
Elhandelsavtalet avser kostnaden för elen du använder i din bostad. Du är fri att välja från vilket elhandelsföretag du köper din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare.

Vad består elhandelsfakturan av?
Månadsavgift:
En fast månadsavgift som är densamma varje månad, oberoende av din elanvändning.

Elpris:
Kostnaden för den använda mängden kilowattimmar (kWh) under föregående månad med ditt avtalade elpris, kostnaden specificeras i ören per kilowattimme.

Elcertifikat:
I de fasta elprisavtalen ingår elcertifikaten i elpriset och specificeras därför inte på fakturan. I rörligt elprisavtal tillkommer avgiften för elcertifikat och den specificeras därför separat.

Moms:
På den totala kostnaden tillkommer 25 % moms.

Fjärrvärme

Vad kostar fjärrvärme?
Här kan du se några prisexempel.

Var finns det fjärrvärme?
Söderhamn, Vågbro, Stugsund och Söderala har ett nät som matas från kraftvärmeverket vid Granskär. Ljusne och Sandarne har separata fjärrvärmenät.

Vad eldar ni med?
I Söderhamn eldar vi främst med rester från skogsindustrin, det vill säga GROT (Grenar, Rötter Och Toppar),. Vi eldar även stamvedsflis från brännved (nedklassat virke), barkblandningar, torrvedsflis och råflis från sågverk. Vi eldar även med flisat rivningsvirke, så kallat returbränsle.
När kraftvärmeverket går för fullt fyller vi på med förädlade biobränslen i våra pelletspannor.
I Ljusne köper vi värme från Alasågen via Eon och i Sandarne har vi byggt en ny värmecentral för pellets.
Olja och gasol används endast i undantagsfall vid leveransstörningar eller om det är ihållande kallt väder.

Varför är vattnet grönt?
Får du grönt varmvatten i kranen hemma beror det förmodligen på att din fjärrvärmecentral läcker. Då ska du ringa vår Kundservice på 0270-766 10. Om du ser att det läcker ut grönt vatten på marken så är vi väldigt tacksamma om du hör av dig.
Du som bor i lägenhet bör i första hand kontakta din hyresvärd om du får grönt varmvatten. Då får hyresvärden veta att det finns läckage och kan kontakta oss samt informera övriga hyresgäster.

Vi färgar vårt fjärrvärmevatten grönt med ämnet Pyranin för att hitta läckor. Pyranin är ett livsmedelsklassat natriumsalt och är helt ofarligt. Pyranin används även i tillverkning av till exempel tvål och diskmedel. Det innebär att du kan tvätta och duscha som vanligt och det ger inga missfärgningar. I sällsynta fall kan hår påverkas i samband med till exempel färgning eller permanent.

Använd inte vattnet i matlagning. Även om den gröna färgen inte är farlig i sig, så finns ämnen i det inläckande fjärrvärmevattnet som inte är lämpliga att äta eller dricka. En god regel är att aldrig använda varmvatten till matlagning.

Hur mycket bränsle gör ni av med?
Cirka 220 000 m³ från skogsindustrin
Cirka 30 000 m³ returvirke från Långtå ÅVC.
Cirka 5 000 ton pellets, tillverkat av biobränsle.
Cirka 50 m³ olja EO1.

Hur mycket värme levererar ni?
Cirka 140 GWh.

Hur mycket el producerar ni?
Cirka 37 GWh.

Hur många kunder har ni?
Vi har drygt 1 100 leveranspunkter, varav 600 är villor.

Är fjärrvärme miljövänligt?
Ja, den produceras i Söderhamns kommun framförallt med restprodukter från skog och återvunnet trä i närområdet och eldas i ett fåtal pannor med bra rökgasrening.

Vilket alternativ är bäst för klimatet - bergvärme eller fjärrvärme?
Fjärrvärme baserad på förnybara energikällor och med effektiv rening av rökgaserna är ett bra alternativ.
En bergvärmepump utnyttjar el för uppvärmning på ett effektivt sätt. Genom att köpa miljöriktig el kan du påverka hur el produceras i allmänhet, men under vinterhalvåret kan den bidra till produktionen av fossil el.

Hur mycket tjänar miljön på att jag byter till fjärrvärme?
Miljön är den stora vinnaren. De flesta fjärrvärmeverk eldar i dag med biobränsle under mycket kontrollerade former. Dessutom återvinns spillvärme från industrier samt energi ur avfall. Det innebär att vi utnyttjar resurser som annars skulle gått förlorade, samtidigt som klimatpåverkan till följd av bostadsuppvärmning minskar kraftigt.

Finns det några svagheter med fjärrvärme?
Fjärrvärme passar bara i tätorter (som dock kan vara relativt små) och kräver dessutom att många användare ansluter sig. Du kan som enskild villaägare vara beroende av att även dina grannar vill ansluta sig till fjärrvärmesytemet.

Vad händer om fjärrvärmerören går sönder?
Det blir blött och varmt i marken, i övrigt ingenting. Normalt lagas nätet så fort att kunderna inte hinner märka något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenäten är inte detsamma som det som strömmar i varmvattenkranarna respektive i elementen, eftersom dessa har egna slutna system. Tillförlitligheten i ett fjärrvärmesystem är mycket stor.

Går det att avsluta en fjärrvärmeanslutning?
Det är fullt möjligt att när som helst säga upp sitt avtal. Normal uppsägningstid är tre månader. Fjärrvärmeföretaget är beroende av en långsiktig och förtroendefull relation till kunden eftersom företaget har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till några andra än dem som finns kring det lokala nätet. Kunderna kan däremot byta till en annan uppvärmningsform.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?
Ja, det räcker till exempel till flera jacuzzibad i följd. I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

Vad håller fjärrvärmen för temperatur?
78 grader går ut i nätet på sommaren och ner till 5 grader utetemperatur.
När det blir kallare ute så ökar temperaturen gradvis till maximalt ca 110 grader vid -18 grader.

Översättningstabell energislag.
1kWh el = 1kWh fjärrvärme
1m3 eldningsolja = 10 000 kWh fjärrvärme.
1 m3 staplad huggen ved = 700 kWh fjärrvärme
1 ton pellets = 4 800 kWh fjärrvärme.

1 MWh=1000 kWh.

Vatten

Jag har inget vatten eller kraftigt försämrat vattentryck – vad ska jag göra?
Kontakta vår Kundservice, tel. 0270-766 10.

Mitt vatten har konstig färg/smak, varför?
Om du varit bortrest, har väldigt låg förbrukning eller bor i flerbostadshus kan det medföra tillfälliga kvalitetsförändringar
Har det varit en vattenavstängning/läcka i området kan missfärgning uppstå under en kortare tid. Tryckförändringar kan eventuellt medföra att beläggning av mangan och/eller järn lossnar från insidan av vattenledningarna. Det är inte farligt men kan ge färg och partiklar i vattnet. Efter en stunds spolning brukar vattnet klarna. Om problemet kvarstår meddela Kundservice.

Jag har stopp i avloppet – vad gör jag?
Är du ansluten till det kommunala VA-nätet och felet ligger utanför din tomtgräns, kontakta vår Kundservice, tel. 0270-766 10.
Om orsaken till stoppet ligger på tomten så får du själv stå för kostnaden.

Hur mycket kostar det att ansluta till vatten och avlopp?
Här hittar du våra aktuella anslutningsavgifter

Finns det möjlighet för mig att ansluta vatten och/eller avlopp?
Kontakta vår Kundservice, tel. 0270-766 10.

Hur mycket vatten gör man normalt av med?
Enligt uppgift från Svenskt Vatten ca 160 liter/dygn och person, motsvarande ca 55 m³/år.

Hur fördelas vattenförbrukningen i ett vanligt hushåll?
Av de 160 liter vatten genomsnittssvensken förbrukar under ett dygn går det mesta åt till att sköta den personliga hygienen:
- 10 liter för mat och dryck
- 30 liter för toalettspolning
- 30 liter för disk
- 20 liter för tvätt
- 60 liter för personlig hygien
- 10 liter för övrig användning

Hur ofta skall jag läsa av vattenmätaren?
Du läser själv av vattenmätaren och uppger mätarställning via telefon, e-post eller inrapporterar på Mina Sidor. Inrapportering sker antingen via uppmaning från Söderhamn Nära en gång om året, eller när man själv har fått förändrade boendeförhållanden som kan påverka vattenförbrukningen.

Är det viktigt att man läser av vattenmätaren?
Ja, risken finns, om du inte uppger mätarställning till Söderhamn Nära, att du kan få en hög sluträkning för året om du har förbrukat mer vatten än du uppgett vid tidigare avläsning.

Varför är min vattenräkning så hög?
Det kan finnas många orsaker. Det kan vara en toalett som står och rinner eller otäta kranar som droppar. I värsta fall kan det vara en vattenläcka. Kontrollera att vattenmätaren står alldeles stilla då inget vatten används i huset. Om du misstänker att mätningen är felaktig kan vi kontrollera den, men du kan själv få stå för kontrollkostnad om mätaren är korrekt.

Vad kostar vatten, respektive vatten och avlopp, per m³?
20,09 kr om du har både vatten och avlopp.
Enbart vatten: 9,15 kr.
I båda fallen tillkommer dessutom en fast avgift.
Fritidsfastigheter saknar i regel vattenmätare och betalar enbart en fast avgift där en viss förbrukning är inräknad.

Är vattnet i Söderhamn hårt eller mjukt
Det kan du se här i vår tabell över vattnenhårdhet.

Hur ska jag göra när jag tömmer min pool?
Har du använt klor i poolen måste det försvinna innan poolen töms. Det gör du enklast genom att poolen får stå oanvänd några dagar i solsken, då försvinner kloret. Du kan även köpa kemikalier som avklorerar vattnet, det finns att köpa i butiker för pooltillbehör. När du har fått bort allt klor släpper du ut vattnet på någon lämplig plats på din gräsmatta, buskage eller liknande. Men du måste tänka på att släppa ut lite vatten i taget eller i så pass långsam takt att marken hinner ta emot vattnet och att det inte rinner ut över dina grannars tomter.

Du får aldrig tömma ditt poolvatten i avloppet via golvbrunnar, köket eller något annat avlopp som är kopplat till avloppsnätet, du får inte heller tömma din pool i gatubrunnar. Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag då det kan skada både växt och djurlivet.

Bredband

 • Var beställer jag en bredbandstjänst?
 • Du kan beställa bredband under "Bredband", "Beställ".

 • Jag ska flytta och vill avsluta min bredbandstjänst?
 • Om du vill ta med bredbandet dit du flyttar kom ihåg att säga till 14 dagar innan du flyttar. Om du vill avsluta din bredbandstjänst gäller en kalendermånads uppsägning.

 • Kan jag uppgradera mitt bredband till högre hastigheter?
 • Ja, det kan du. Vi har nu möjlighet att erbjuda hastigheter upp till 750 mb/sekund i vårt fibernät.

Kan jag välja andra leverantörer av bredband?
Söderhamn Nära har ett öppet nät där du ska kunna välja mellan flera tjänsteleverantörer och erbjudanden. För tillfället har inga andra aktörer visat intresse och därför kan du bara välja våra tjänster just nu.

Kabel-TV

 • Vilka kanaler finns i Söderhamn Näras kabelTV-utbud?
 • Mer information finns under "Priser och kanalutbud".

 • Jag får inte in alla kanaler, bara vissa?
 • Du behöver fortsätta göra kanalsökningar. Ibland behöver man göra det flera gånger. Man kan även prova göra en fabriksåterstälning på TV-mottagaren.

 • Jag får inte in några kanaler alls!
 • Analog-TV:  TVn kan vara inställd på digital mottagning då detta fungerade i det tidigare systemet.
  Digital-TV:  Kontrollera att kort och CA-modul är rätt vända (lägg modulen med texten uppåt och för in krypteringskortet med chipet uppåt.). Det går att vända på både kort och modul. Det kan ta upp till en timme innan kortet har avlästs korrekt. Sedan är det kanalsökning som gäller.

 • Hur lång bindningstid kommer jag att ha?
 • Svaren på dina frågor hittar du på Sappas hemsida eller via Sappas kundservice,
  tel. 0774-444 744.

 • Vem skriver jag avtal med?
 • Avtalet är med Söderhamn Nära men tecknas hos TV-handlarna.

 • Hur lägger jag till ett paket?
 • Sappas hemsida eller via Sappas kundservice,
  tel. 0774-444 744.
 •  
 • Kan jag välja bort någon kanal ur basutbuden?
 • Nej, basutbuden är satta och kan inte ändras.

 • Jag vill bara ha basutbudet, behöver jag göra något då?
 • Ja, en ny kanalsökning för att få med alla kanaler på rätt kanalplats.

 • Kan man få hjälp med att göra en ny kanalsökning?
 • Man får vända sig till TV-handlarna för hjälp.

 • Vilken DVB-standard används för den digitala utsändningen?
 • DVB-C

 • Jag bor i lägenhet med kabel-TV. Behöver jag göra något då?
 • De analoga kanalerna finns oftast. Vill du ha tillgång till digitala kanaler måste du kontakta TV-handlarna och skaffa CA-modul och krypteringskort.

 • Varför ska jag som villaägare betala mer?
  • Vi har högre kostnader för att leverera kabel-TV till enskilda villor.

 • Vad kommer totalkostnaden att bli för kabel-TV?
 • Grundkostnad för analoga basutbudet är 92 kr inkl moms för lägenhet och 112 kronor för villa.
  Vill du kunna se digitala kanaler måste du kontakta TV-handlarna och skaffa ett krypteringskort och en digitalbox alternativt CA-modul för att få tillgång till den digitala signalen.

 • Vad gör jag om jag vill se digitalt på 2 TV-apparater?
 • Man behöver 2 digitalboxar alt. CA moduler och 2 kort. Programpaket och kanaler är då knutna till det kortet.

 • Priser på CA-modul eller digitalbox
 • Kontakta TV-handlarna för aktuella priser.

 • Måste jag ha CA-modul eller digitalbox för att kunna köpa till extra kanaler?
 • Ja, eftersom det krävs ett krypteringskort.

 • Kan jag få digital bild om jag har tjockT-V? Vad behöver jag då?
 • Ja, men det kräver digitalbox. Bilden blir inte nämnvärt bättre då den analoga signalen fungerar för tjock-TV.

Digital-TV

 • Svaren på dina frågor hittar du på Sappas hemsida eller via Sappas kundservice,
  tel. 0774-444 744.

Matavfall

Är det frivilligt eller måste jag vara med?
Det är helt frivilligt att vara med för villahushåll. Bor du i lägenhet är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som bestämmer om ni ska vara med eller inte. Beslutar fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen att vara med gäller det alla som bor i fastigheten.


När får jag börja utsortera matavfall?

Söderhamn Nära inför utsorteringen etappvis. Vi håller för fullt på att ansluta så många som möjligt. Du kommer att få information i god tid innan vi börjar i det område där du bor.


Varför ska jag sortera ut matavfall?
Att vi ska sortera ut matavfall är ett av de miljömål som riksdagen satt upp eftersom organiskt material, bland annat matavfall, inte längre i första hand ska gå till förbränning. I Söderhamn har vi beslutat att leva upp till det målet. Matavfallet är dessutom en väldigt energirik resurs och är perfekt för att röta till biogas.


Håller ni med påsar och kärl?

Ja, vi kommer att förse dig med ett brunt kärl som är dubbelbottnat och ventilerat. Du kommer även att få en påshållare och 160 papperspåsar. Extra påsar finns att hämta på Långtå och hos kundservice på Söderhamn Näras kontor på Stabbläggaregatan. Även du som bor i en flerfamiljsfastighet kan själv hämta påsar hos oss eller säga till hyresvärden som då kontaktar oss. Fastighetsägaren kan även ha ett eget lager där ni kan hämta fler påsar.


Hur ofta ska jag tömma min avfallspåse?
Papperspåsen har en volym på nio liter och det vanliga är att man använder påsarna upp till tre dagar, men det kan vara stora skillnader från hushåll till hushåll och du kastar den helt enkelt efter behov. Du bör inte fylla påsen över den streckade linjen som finns på insidan av påsen.


 • Hur undviker jag läckage i papperspåsen?
 • Det enklaste sättet att hålla fukten borta är att inte slänga för blöta matrester direkt i påsen. Låt till exempel skalrester rinna av ordentligt innan du slänger dem. Matrester kan du skrapa av som vanligt men vätskor och rinnande matrester kan du spola ner i slasken. Tänk på att inte spola ner feta matrester eftersom de kan bilda proppar i avloppsrören.
  Du kan även lägga lite hushålls- eller tidningspapper i botten om du ska slänga blöta matrester. Har du slängt blöta matrester kan det vara idé att kasta papperspåsen i sopkärlet på en gång.


Kommer jag att få problem med lukt?

Matavfall börjar lukta när det bryts ner och den processen påskyndas av att matavfall förvaras fuktigt och varmt. I vanliga plastpåsar påbörjas den processen ganska omgående, i papperspåsar fördröjs den, under förutsättning att påsen står ventilerat. Du kommer alltså inte att drabbas av luktproblem i större omfattning från matavfall i papperspåsar än vad du får av matavfall i plastpåsar. Skulle det ändå uppstå lukt i ditt kök ska du helt enkelt kasta påsen.


Kommer jag att få problem med flugor och råttor?
Under förutsättning att du försluter påsen ordentligt kommer du inte att få några problem med flugor. Under väldigt varma sommardagar kan det i undantagsfall uppstå problem med flugor, men det är inget som kommer att vara bestående. Det är heller inget som är unikt för papperspåsar, även plastpåsar kan innehålla fluglarver. Eftersom kärlen har lock och ventilationshålen är små kommer råttor inte att bli något problem. De har helt enkelt inget att hämta och kommer därför inte att besvära dig.


Varför har jag inte fått mitt kärl trots att jag har anmält mig?
Anledningen till att du inte har fått ditt kärl beror på att vi för tillfället har ett enormt tryck på oss att leverera kärl. Intresset att vara med är helt enkelt så stort att vi har blivit försenade. Alla som har anmält att de vill sortera ut matavfall kommer att få sitt kärl. Har du inte fått ditt kärl trots att dina grannar har fått sina, bör du kontakta oss så rättar vi till det.


Varför får jag inte byta kärlstorlek?
Du får byta kärlstorlek, men inte just nu. Anledningen till att vi säger nej till kärlbyten under tiden vi inför utsortering av matavfall är att vi helt enkelt inte hinner med att byta ut alla gröna kärl. Däremot är du välkommen att byta det vid ett senare tillfälle. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med det. Har du ett trasigt kärl får du det naturligtvis utbytt utan dröjsmål.


Kan man dela kärl med grannen?
Ja, det går alldeles utmärkt att dela kärl med en eller flera grannar. Det ni måste tänka på är att ni måste vara överens och att ni inte kan välja olika intervall på hämtningen av det gröna kärlet eller att ni vill ha en taxa för olika storlek på kärlen. Era abonnemang måste alltså vara likadana.


 • Vad händer om jag avstår att vara med?
 • Du fortsätter då som i dag med att slänga allt källsorterat hushållsavfall i den gröna tunnan för brännbart avfall. Din renhållningsavgift kommer då att bli högre än om du sorterar ut ditt matavfall. Det kallas för en miljöstyrande taxa.


Jag vill kompostera, vad gäller då?

Väljer du alternativ 2, hemkompost, måste du ha en godkänd varmkompost. Du måste även ha ett intyg från miljökontoret. En kopia på intyget ska skickas till Söderhamn Nära. Har du frågor rörande kompostering ska du vända dig till miljökontoret, där kan man svara på alla frågor om hemkompost.


Varför har ni en miljöstyrande taxa?
Eftersom vi vill få med oss så många hushåll som möjligt erbjuder vi en lägre taxa till dem som väljer att sortera ut sitt matavfall.


Hur håller jag påsen så torr som möjligt?
Det viktigaste är att påsen är ventilerad. Du ska aldrig sätta påsen i en plastpåse eller en plasthink, då kommer den att bli blöt. Använd den medföljande påshållaren, den är ventilerad och håller påsen torr. Se även till att påshållaren inte står oventilerad. Placerar du den i skåpet under diskbänken är det viktigt att påshållaren inte sitter så högt upp att taket i skåpet blir som ett lock. Det är bättre att påshållaren får stå på golvet eller hänga en bit ner på skåpluckan.


Varför använder vi inte bioplastpåsar?
Det finns ett par anledningar till att vi valt att inte använda bioplastpåsar. För det första är de ganska dyra och med tanke på vilka stora mängder det handlar om blir kostnaden stor. Den andra anledningen är att påsen bara delvis är tillverkad av biologiskt nedbrytbara ämnen som till exempel majsstärkelser, resten är fossil plast. Det innebär att påsarna inte bryts ner i rötningsprocessen lika effektivt som papperspåsar.


När det är kallt ute fryser påsen fast i kärlet. Vad gör jag åt det?
Påsar kan under vissa väderförhållanden frysa fast i kärlet och i varandra. Det enklaste sättet att komma runt problemet är att lämna dem utomhus ett tag så att du blir av med eventuell fukt. Du kan även röra om bland påsarna med en stav, kvast eller liknande så att de lossnar från kärlets innerväggar.


 • Kommer jag att få problem med lukt i och kring mitt kärl?
  • Precis som i dag kan det uppstå lukt i och kring ditt kärl. Den vanligaste anledningen till att det uppstår luktproblem är att man inte gör rent sitt kärl tillräckligt ofta. Luktproblem är också störst under årets varmaste månader. Enklaste sättet att undvika lukt är att tvätta kärlet innan problemen blir för stora. Ditt bruna kärl har en dubbelbotten som gör att det är enkelt att skölja ur det. Det är alltså inte bara soporna du slänger som kan orsaka dålig lukt, ett lortigt kärl är en vanligare källa till att det kan uppstå luktproblem.

 • Kommer ni att kontrollera att jag sorterat rätt?
  Vi kommer inte att agera soppolis men vi kommer att ta stickprover. Anledningen till att vi gör det är att vi måste försäkra oss om att det utsorterade matavfallet håller hög kvalitet. Vi gör det även för att kunna hjälpa dem som av en eller annan anledning inte klarar av att sortera ut sitt matavfall.

 • Är felsorteringar ett stort problem?
 • Nej, det är faktiskt ett mycket litet problem. Det är bara under en kort tid när hushållen har börjat sortera ut matavfall som det kan vara lite felsorteringar. Efter några månader är felsorteringen ofta nere på en procent av matavfallet.


Hur vet jag vad som är matavfall?
I princip kan man säga att det du stoppar i munnen kan du slänga i papperspåsen. Det finns några undantag bland annat snus och tuggummi, det ska du i stället kasta i påsen för källsorterat hushållsavfall. Däremot går det bra att slänga kaffesump och filter samt hushållspapper. Alla som väljer att sortera ut matavfall kommer att få en checklista med information. Där framgår bland annat vad som får kastas i papperspåsen.

Vad är brännbart avfall?

Det brännbara avfallet är den lilla rest som blir kvar efter det att du sorterat ut matavfall och allt annat som går att källsortera till återvinning, som till exempel glas-, plast- och metallförpackningar samt tidningar.

Jag tycks inte klara av det här med utsortering, vad händer nu?
Om det visar sig att du av någon anledning inte klarar av att sortera ut matavfallet och felsorteringen är bestående, kommer vi att avsluta ditt abonnemang för matutsortering. Vi kommer då att hämta ditt bruna kärl och lägga om abonnemanget till enbart brännbart avfall. Du kommer då att få betala den högre taxan för brännbart avfall.

Hur hämtar ni matavfallet?

Vi använder baklastare i flerfamiljsfastigheter och verksamheter och en tvåfacks sidolastare i villakvarteren, som kan ta båda kärlen vid ett och samma tillfälle.

Hur ofta kommer ni att hämta matavfallet?
Vi kommer att hämta matavfallet med samma intervall och på samma dagar som i dag, det vill säga varannan vecka i villahushåll och varje vecka i flerfamiljsfastigheter. I vissa fall kommer vi att byta dag för flerfamiljsfastigheterna, men det är inget som du som hyresgäst kommer att märka av. Du som bor i villa kan förlänga hämtningsintervallen på ditt gröna kärl för brännbart avfall.

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet skickas till Gästrike Ekogas biogasanläggning i Forsbacka utanför Gävle, där det rötas till biogas och biogödsel.

Flytt

 • Hur kan jag anmäla min flytt?
 • Du gör det enklast här på vår hemsida eller ringer kundservice på 0270-766 10.

 • Kan jag göra en flyttanmälan bakåt i tiden?
 • Nej, det kan du inte. Om du glömt att anmäla flytten till oss behöver du göra det så fort som möjligt, för så länge vi inte fått någon anmälan om flytt är det personen som bor där som är betalningsansvarig.

 • Kostar det något att göra en flyttanmälan?
 • Hos oss på Söderhamn Nära kostar det inget att göra en flyttanmälan.

Information Söderhamn

 • En webbplats som vänder sig till dig som är ny eller möter nyanlända i Söderhamn.
  Här hittar du information om Söderhamn och Söderhamn Nära på sex olika språk.
 • Besök sidan här

Övrigt

 • Jag är missnöjd, vart kan jag vända mig?
 • Om du inte är nöjd vill vi naturligtvis försöka lösa ärendet direkt med dig.
  Läs mer om hur du ska gå tillväga om du är missnöjd.

 • Hur kommer jag i kontakt med er?
 • Du kan nå vår kundservice på flera olika sätt. Antingen genom att ringa 0270-766 10, skicka ett mejl till info@soderhamnnara.se eller gå in på vår Facebooksida och ställa din fråga där.
  Vi har öppet mellan 07.30-16.30 måndag till torsdag och mellan 07.30-16.00 på fredagar.
  Om du vill besöka oss här i Söderhamn gör du det på Stabbläggaregatan 11.  
Till toppen