Sponsring

Söderhamn Nära AB sponsringspolicy

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Sponsring ska ingå som en del av företagets marknadskommunikation för att ge företaget ett gott anseende. Den sponsrade ska tillsammans med bolaget genom avtal definiera motprestationen för sponsringen, där exponeringen av vårt varumärke alltid ska skrivas in. Om motprestationen innebär tillgång till inträdesbiljetter, föreställningar eller liknande, skall dessa lottas ut bland samtliga intresserade anställda, alternativt fördelas till bolagets kunder.

Syfte och mål
Söderhamn Nära AB vill skapa goda relationer till kunder, kommuninvånare och intressenter i närområdet. Genom sponsring stärker vi vårt varumärke och skapar stolthet hos de anställda vilket ökar imagen för företaget samtidigt som det stärker vår profil externt.
Ägare, anställda, leverantörer och kunder ska alltid kunna känna förtroende för att Söderhamn Nära ABs verksamhet bedrivs sakligt och korrekt, därför ska noggranna överväganden alltid göras i samtliga fall som rör sponsring.


Sponsringen ska:

• Stödja aktiviteter och verksamhet för barn och ungdomar inom kommunen
• Vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv
• Arbeta med likabehandling
• Främja ungdomars utveckling
• Vara miljömedveten
• Ge tydliga motprestationer
• Exponera vårt varumärke
• Baseras på ansökan och avtal

Söderhamn Nära AB ska inte sponsra:
• Politiska eller religiösa organisationer.
• Projekt som kan påverka annan sponsring negativt.
• Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
• Enskilda personer.

Doping
I händelse av att person som representerar den sponsrade organisationen ertappas under avtalsperioden av att ha använt otillåten doping eller andra otillåtna preparat kommer avtalet upphöra att gälla, så till vida organisationen själv inte hanterar händelsen tillfredsställande.
Söderhamn Nära AB förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Ansökan
Ansökan ska ske via formulär på hemsidan där tre olika typer av sponsring är tillgängligt att ansöka om:
• Löpande sponsring, maxbelopp 6000 kr per år löpande i två år
• Enskilda arrangemang, max 10 000 kr en gång per år
• Specialarrangemang

Inkomna ansökningar lagras i ärendehanteringssystem tillsammans med signerat sponsoravtal eller eventuellt beslut om avslag.

Inkomna ansökningar tillsammans med avtalsförslag behandlas fyra gånger per år vid ordinarie styrelsemöte månaden efter sista inlämningsdatum för att utse vilka ansökningar som ska beviljas medel. Sista ansökningsdatum för respektive period är:
• 28 februari
• 31 maj
• 31 augusti
• 31 december

Budget
Budget för sponsring och reklammaterial ligger under VD och beslutas av styrelsen vid ordinarie budgettillfälle. Alla sponsringsansökningar skall behandlas i styrelsen inför beslut.

Avsteg
Avsteg från ovan nämnda kriterier ska tas upp i Söderhamn Näras styrelse till avgörande och beslut.