Återvinning av förpackningar

I Söderhamns kommun är det Söderhamn Nära som ansvarar för insamlingen av förpackningar.
Vi samarbetar med Faxeholmen som ansvarar för skötsel av återvinningsstationerna.

www.sopor.nu hittar du mer information om hur du på bästa sätt sorterar dina förpackningar och vad du kan lämna på respektive återvinningsstation.

I Sverige har vi producentansvar på förpackningar. Detta innebär att förpackningsproducenterna är skyldiga att se till att förpackningarna återvinns i någon form. För att samla in förpackningar och tidningar finns det återvinningsstationer runt om i kommunen som ska användas för att sortera ut förpackningar, tidningar och tidskrifter från hushållsavfallet. För närvarande finns 21 större återvinningsstationer utplacerade i kommunen.

Från och med 2027-01-01 ska ett nytt insamlingssystem vara etablerat som ska möjliggöra fastighetsnära insamling av de vanligaste förpackningsslagen.

 

Vanliga frågor och svar

Börja gärna med att besöka sopor.nu

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om våra återvinningsstationer. Vill du veta mer om hur du källsorterar och återvinner avfall men också vad som händer med det avfall som du lämnar in till återvinning kan du även gå in på www.sopor.nu där all information finns samlad.
Sopor.nu är en samlingssida som bara handlar om avfall och återvinning, här finns en utmärkt sorteringsguide, kartor till återvinningsstationerna i kommunen och här kan du även meddela oss om det är något som bör åtgärdas på någon station.

Källsortering och återvinning av förpackningar

Varför får jag bara slänga förpackningar på återvinningsstationen?
Det finns ett producentansvar på förpackningar. Det innebär att de som tillverkar eller säljer förpackade varor är skyldiga att bekosta insamling och ordna återvinning av varje förpackningsslag, det är anledningen till att du endast slänga förpackningar i behållarna. Allt annat utsorterat och återvinningsbart avfall ska du slänga på Långtå Återvinningscentral.

Måste jag källsortera?
Alla har en lagstadgad skyldighet att sortera ut matavfall, trädgårdsavfall och förpackningar men också exempelvis elavfall, läkemedel, däck, farligt avfall och batterier och lämna det till särskild insamling

Är det lönt att källsortera?
Varje förpackning som du lämnar till återvinning innebär att du sparar på jordens resurser och värnar om klimatet. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du källsorterar en plastförpackning i stället för att slänga den i soppåsen.

Måste jag diska förpackningarna?
Du behöver inte diska ur förpackningen, men de måste vara tömda på sitt innehåll. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.
Om det är förpackningar som innehåller farligt avfall, till exempel nagellack, lösningsmedel eller färg, lämnas hela förpackningen med innehåll som farligt avfall på återvinningscentralen.

Hur gör jag med en förpackning som består av flera material?
Det är det dominerande materialslaget som avgör hur det ska sorteras. Om de olika materialen är lätta att separera ska de skiljas åt, till exempel skruvkorken i plast på en mjölkförpackning i papper. Det ska inte krävas verktyg för att dela materialen, så basen där skruvkorten sitter fast får alltså sitta kvar.
Är du osäker på hur förpackningar som består av olika material kan du följa huvudregeln att den ska sorteras som det material den består mest av.

Hur vet jag om det ska sorteras som papper eller plast/papper eller metall?
Knyckla ihop förpackningen – om den vecklar ut sig nästan helt är det mest plast, annars papper.
Samma sak gäller för plast och metall – om den vecklar ut sig är det mest plast, annars metall.

Vad händer med det insamlade förpackningsmaterialet?
Alla förpackningar som samlas in transporteras till återvinningsanläggningar, som materialåtervinner så mycket som möjligt av det insamlade materialet. Det som inte går att materialåtervinna går till energiutvinning som ersättning för fossil råvara i industrin.

Allt blandas väl ändå ihop och hamnar på tippen?
Nej, det är en seglivad myt.

Vad händer med materialet som inte kan bli till nya produkter?
Material som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning, dvs förbränning.

Varför kan inte alla förpackningar materialåtervinnas?
Alla förpackningar är ännu inte tillverkade på ett sådant sätt att de går att materialåtervinna. Som konsument behöver du inte tänka på vad som går att återvinna idag, utvecklingen går snabbt framåt. Det enda du behöver göra är att lämna förpackningarna till återvinning.

Plastförpackningar

Är det verkligen någon nytta för miljön att återvinna plastförpackningar?
Ja, en använd plastförpackning som sorteras och återvinns, halverar klimatpåverkan, jämfört med om den slängs i restavfallet och eldas upp (förbränns). Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Plasten i en förpackning kan återvinnas om och om igen. Det gör både att vi minskar utsläppen från förbränning och minskar behovet av fossil råvara, som behövs vid produktion av ny plast.
Återvinner vi behövs inte ny plast i samma omfattning. Ur klimatsynpunkt är det viktigt att återvinningen är cirkulär, med en effektiv och högkvalitativ sortering och separering. Då behålls materialets kvalitet och funktioner.

Vilka plastförpackningar går att återvinna?
Det är inget som du som konsument behöver hålla reda på. Utvecklingen av vilka plaster som går att återvinna går ständigt framåt. Det enda du behöver komma ihåg är därför att lämna alla dina plastförpackningar till återvinning.

Varför återvinns inte alla insamlade plastförpackningarna?
Det finns flera anledningar. Till att börja med är det ett stort problem att mer än hälften av plastförpackningarna slängs i restavfallet. Där får de aldrig chansen att återvinnas. Därför är det viktigt att hushållen i högre grad än idag källsorterar sina plastförpackningar.
Det är ännu inte möjligt att återvinna alla olika typer av plastförpackningar, vilket delvis beror på att många har en komplex sammansättning, ofta med flera olika material för att skydda till exempel livsmedel. Men utvecklingen går snabbt och snart kommer i stort sett alla plastsorter på den svenska marknaden att kunna återvinnas.

Hur går återvinningen av plastförpackningar till?
Alla plastförpackningar som samlas in skickas till Svensk Plaståtervinnings återvinningsanläggning i Motala. Hos Svensk Plaståtervinning finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna i en högteknologisk process. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av fläktar som blåser bort den lätta mjukplasten. Sedan sorteras förpackningarna med hjälp av infrarött ljus som används för att identifiera de olika plastmaterialen. Alla plastsorter separeras från varandra för att i nästa steg återvinnas var för sig. Det är en förutsättning för att behålla materialets kvalitet och funktioner och gör det möjligt att kan återvinna plasten om och om igen. Efter sortering och separering smälts plasttyperna ned till små pellets, som används för att tillverka nya plastprodukter.

Kan jag lämna plastförpackningar i en plastpåse i insamlingsbehållaren?
Nej, lämna förpackningarna löst i behållaren. Det underlättar sorteringen i senare led av processen. Om plastförpackningarna ligger inuti en påse finns en risk att de inte kan sorteras på rätt sätt och därmed inte heller kan materialåtervinnas.

Pappersförpackningar

Vad blir det av pappersförpackningarna som lämnas till återvinning?
De transporteras till pappersbruk för återvinning. Pappersfibern kan återvinnas minst sju gånger innan den är utsliten. Efter det tas pappersavfallet tillvara som energi genom förbränning.

Glasförpackningar

Stämmer det att ofärgat och färgat glas ändå blandas?
Nej det stämmer inte. Allt glas som sorteras på återvinningsstationer hålls separerade från varandra. Det kan se ut som att glaset blandas vid tömning, men bilen som det töms i har två fack på flaket. Färgat och ofärgat glas hålls separerat i hela processen.

Återvinningsstationer

Vem städar och håller efter återvinningsstationerna?
Faxeholmen städar på uppdrag av Söderhamn Nära återvinningsstationerna enligt ett städschema. Faxeholmen åtgärdar även inkomna anmälningar från allmänheten om nedskräpning och andra problem som inrapporteras. Anmälan görs antingen via www.sopor.nu genom att skanna QR-koden som finns vid varje återvinningsstation eller att du ringer Faxeholmens felanmälan på telefon 0270-729 50.

Hur ofta töms behållarna på återvinningsstationerna?
Behållarna töms utifrån hur behoven ser ut på respektive återvinningsstation. För att undvika nedskräpning och överfulla behållare anpassas tömningsintervallen kontinuerligt. Men det är viktigt att försöka undvika onödiga transporter och därför är det bra om du plattar till och viker ihop dina förpackningar, då blir det plats för fler förpackningar i behållarna och tömningsbilarna behöver inte transportera luft.

Hur ser jag när min återvinningsstation töms eller städas?
www.sopor.nu kommer du att kunna se schemat för planerade städningar av återvinningsstationerna i Söderhamns kommun. Här kan du även anmäla om du tycker att en återvinningsstation behöver tömmas eller städas.

Jag har tappat något i en behållare, vad gör jag?
Om behållaren inte är tömd ska du kontakta Faxeholmen på 0270-729 50 så snart som möjligt. Du behöver då uppge stationsnummer och i vilken specifik behållare som det gäller. Du behöver även vara på plats när tömningsentreprenören kommer till stationen då behållarens innehåll töms ut på marken. Efter att materialet sökts genom måste du själv hjälpa till med att plocka tillbaka materialet i behållaren. Tömningsentreprenörens kostnader kommer att belasta dig som beställare av tjänsten.
Har behållaren redan tömts finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka det du tappat.

Vem får slänga förpackningar på återvinningsstationerna?
Återvinningsstationerna till för hushållen och det är bara förpackningar som får slängas här. Ett undantag är samlokaliserade verksamheter, det vill säga de som delar avfallskärl med hushållen i flerbostadshus, som också får använda återvinningscentralerna.

Får förskolor eller skolor lämna förpackningar på återvinningsstationerna?
Återvinningsstationerna är bara till för hushållens förpackningar. Förskolor, skolor eller andra verksamheter vänder sig direkt till Söderhamn Nära för att få hjälp med hämtning av sin återvinning. Verksamheter som ur ett pedagogiskt syfte vill lära ut hur källsortering och återvinning går till, får besöka våra återvinningsstationer för att lägga förpackningar på avsedd plats i våra behållare. Det gäller verksamheter såsom förskolor, fritidshem, behandlingshem, SFI-grupper eller liknande.

Får man plocka material ur behållare på återvinningsstationerna?
Nej, materialet som lämnats till återvinningsstationen är producenternas. Att ta det betraktas som stöld.

Varför är öppningarna till insamlingskärlen så små?
Det är av säkerhetsskäl, så att ingen skadar sig. De små öppningarna minskar också risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna.

Var anmäler jag om behållaren för batterier är full?
Batterier ingår i producentansvaret för elektronik och hanteras av El-Kretsen. Söderhamn Nära samarbetar med El-Kretsen och erbjuder insamling av batterier på de flesta av våra återvinningsstationer. Vill du veta var du kan lämna dina batterier kan du besöka webbplatsen www.sopor.nu. Är behållaren för batterier full eller trasig kan du göra en anmälan via www.sopor.nu genom att skanna QR-koden som finns vid varje återvinningsstation eller genom att ringa Faxeholmens felanmälan på telefon 0270-729 50.

Återvinningsresultat

Återvinningsmängderna på kommunens återvinningsstationer inklusive Långtå avfallsanläggning och återvinningscentralen ökar stadigt. Allt insamlat material transporteras vidare till återvinningsindustrin, där det används på nytt. Det som inte går att materialåtervinna används till energiåtervinning.

Det enda som blir kvar på Långtå är deponerbart material och det står för endast tre procent av allt material som samlas in. Allt annat, 97 procent, återvinns i en eller annan form.

Förpackningsåtervinningen har förändrats under årens lopp

Sett från år 2004 har återvinningsmängderna från hushållsproducerat avfall stadigt ökat till 2008 då vi var uppe i 87 kg per person och år. 2009 och 2010 sjönk förpackningsinsamlingen något igen till 83 kg. Till 2013 slog vi återigen rekord med 90 kg förpackningsmaterial till återvinning per person och igen med 97 kg för 2014..

Det betyder att 27 procent av avfallet som annars skulle kastats i kärlet för hushållssopor återvinns genom återvinningsstationerna och fastighetsnära förpackningsinsamling.

Om man tittar på mängden återvinningsmaterial per person i Söderhamns kommun så ser vi även här en tydlig trend på att återvinningsmängderna ökar. Vi skulle dock kunna öka återvinningsgraden betydligt mer eftersom cirka 30 procent av det som är kvar i sopkärlen består av förpackningsmaterial.