Bli kund/Elanslutning

Att hantera och installera el kräver kunskap. Du bör därför alltid kontakta en elinstallatör i samband med att du ska göra ingrepp som har med dina elinstallationer att göra.
Här har vi samlat den viktigaste informationen vad gäller installation av el.

Rutiner för anslutning av ny anläggning

För en ny anläggning eller ändring av en befintlig anläggning, finns en rutin som i korthet innebär att du skickar en offertförfråga på en anslutning till oss varefter vi svarar med en offert och ett nätavtal. Därefter kontaktar du en elinstallatör eller konsult som fyller i en detaljerad föranmälan. Söderhamn Elnät svarar med ett installationsmedgivande varefter elinstallatören svarar med att Färdiganmäla anläggningen när den är klar för tillkoppling.

Tillfällig servis skall föranmälas med blanketten ”Anslutning av Elinstallation för Tillfällig Anläggning” och behöver inte föregås av någon offertförfrågan.

Den här rutinen har tagits fram för att du ska kunna känna dig säker på att du har en korrekt uppgörelse mellan dig, din installatör och Söderhamn Elnät.

Använd någon av följande länkar för att komma till de formulär som du ska använda i samband med anslutningar och ändringar i anläggningar.

Länkar till dokument och offertförfrågan

Flödesrutin Söderhamn Pdf, 236.2 kB.

Offertförfrågan

Föranmälan

IBH21 från Energiföretagen (detaljerad information om krav) Pdf, 5.8 MB.

Elanslutning

Pris för elanslutning av uttagskunder och producenter,
16-25 A

Avstånd till närmaste
anslutningspunkt (fågelvägen)

Grundpris exklusive moms

Pris/meter

0-200 meter

40 000 kr


200-600 meter

40 000 kr

342 kr

600-1200 meter

176 800 kr

810 kr

1200-1800 meter

662 800 kr

475 kr


Avstånd till närmaste
anslutningspunkt (fågelvägen)


Grundpris inklusive moms


Pris/meter

0-200 meter

50 000 kr


200-600 meter

50 000 kr

428 kr

600-1200 meter

221 000 kr

1012 kr

1200-1800 meter

828 500 kr

594 kr


Pris för elanslutning av uttagskunder och producenter,
35 A och större

Pris offereras för elanslutningen i varje enskilt fall.

Elinstallationsföretag

Här finns information och verktyg för dig som har ett elinstallationsföretag. Kontaktuppgifter, webbaserat programverktyg för- och färdiganmälan i ert arbete gentemot oss.

Föranmälan

Vi arbetar med ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt. Som elinstallationsföretag slipper ni att skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som behörigt elinstallationsföretag skapar ni en egen inloggning till webbverktyget vi nyttjar. Där kan ni följa handläggningen av era anmälningar. Systemet minimerar risken för fel, vilket leder till snabbare handläggning.

Anvisningar föranmälan.nu

Gå till föranmälan.nu där ni som elinstallationsföretag skapar ett konto, varvid du får ett mail med inloggningsuppgifter. Logga in med inloggningsuppgifterna och webbprogrammet är klart att användas.

Elinstallationsföretag som har behov av mer än en användare kan lägga upp flera under Mitt konto. Den som registrerar sig först från ert företag blir automatiskt administratör. Denna administratör har sedan möjlighet att lägga upp fler användare.

Säkringsändring - så här går det till

1) Kunden gör beställning på säkringsändring.

2) Ni som elinstallationsföretag skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu. Vi hanterar föranmälda uppgifter som både beställning och färdiganmälan det vill säga vi godkänner normalt anmälan utan att skicka installations-medgivande och därefter kan bytet göras hos kund. Undantag från detta gäller där vi måste öka kapaciteten i vårt elnät eller där ombyggnad från direkt- till strömtrafomätning eller tvärtom krävs. I dessa fall skickar vi installationsmedgivande och därefter kan säkringshöjningen eller ombyggnaden utföras.

3) När arbetet är klart skickas färdiganmälan in till oss för registrering

4) Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen (godkänd färdiganmälan) kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos kund.

Elanslutning - så här går det till

1) Kunden gör beställningen.

2) Ni som elinstallationsföretag skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu.

3) Vi skickar offert och nätavtal till kunden för beställning av elanslutningen. När kund har beställt skickar vi Installationsmedgivande till er.

4) När ert arbete är klart för elanslutning skickar ni in Färdiganmälan till oss via föranmälan.nu.

5) Vi utför elanslutning till vårt elnät.

Elanslutning "tillfällig anläggning (byggström)" -
så här går det till:

1) Kunden beställer tillfällig anläggning.

2) Ni som elinstallationsföretag skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu. Ni anger inkopplingsdatum och vi behöver anmälan senast fem arbetsdagar före önskad åtgärd. Vi godkänner och återsänder anmälan som godkänd färdiganmälan med uppgift om anslutningspunkt och där så erfordras omsättning på strömtransformatorer.

3) Byggmätarskåp monteras på angiven plats innan datum för inkoppling.

Max fem meters anslutningskabel tillåts.

4) Våra montörer utför elanslutningen och monterar mätaren. Om anslutning inte är möjlig och återbesök krävs faktureras en återbesöksavgift.

Mikroproduktion

Att producera egen el har blivit allt mer populärt, men det är inte helt enkelt att komma igång med det. Innan du över huvudtaget påbörjar ditt projekt ska du kontakta Söderhamn Nära. Vi hjälper dig sedan vidare i processen.

För att du ska få en bild av vad som krävs av dig och din anläggning samt vilka tekniska krav som ställs för anslutning av mikropoduktion, har vi sammanställt det här.

Ellagens definition av en mikroproducent
Anläggningens märkeffekt (maxeffekt) är högst 43,5 kW.

  • Din huvudsäkring är inte större än 63 ampere.
  • Du gör av med mer el än vad du producerar per kalenderår.
  • Inkomstskattelagens regler för att ha möjlighet till skattereduktion

Som mikroproducent har du rätt till skattereduktion för den el du levererar ut till elnätet om du följer dessa regler. Skattereduktionen är för närvarande 60 öre/kWh. Läs mer om dina möjligheter till skattereduktion på Skatteverkets hemsida, öppnas i nytt fönster.


Din huvudsäkring är inte större än 100 ampere.

  • Du matar högst ut 30 000 kWh per kalenderår.

  • Har du flera anläggningar slås årsenergin ihop och totalen får högst vara.
    30 000 kWh.1. Du kontaktar en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss innan byggnationen av anläggningen kan påbörjas.2. Med föranmälan som grund kontrollerar vi dina förutsättningar, handläggningstiden är normalt 2-3 veckor. I ett fåtal fall kan elnätet behöva förstärkas. Detta arbete kan förlänga installationstiden och medföra en anslutningskostnad.3. Oftast går det bra att ansluta en mikroproduktionsanläggning utan att förstärka elnätet. Din elinstallatör får då ett installationsmedgivande av oss och ni kan börja bygga anläggningen direkt.  • Steg för steg – installation av mikroproduktionsanläggning

Din elmätare byts ut kostnadsfritt till en mätare som är anpassad för elanvändning och elproduktion. Det är viktigt att elmätaren byts ut innan anläggningen tas i drift, annars finns en risk att din elproduktion registreras som elanvändning.
 
När installationen är färdig får vi en färdiganmälan av elinstallatören. Därefter gör vi en anläggningskontroll och driftsätter anläggningen tillsammans med elinstallatören.

Söderhamn Elnät AB tillämpar följande riktlinjer för anslutning
Maximalt tillåtna enfas märkeffekt är 3kW, Söderhamn Elnäts rekommendation är att alltid använda 3-fas anslutning.

3-fas anslutningar över 17,5 kW (25A) kan medföra extra kostnader för anslutningen.

Alla anläggningsprodukter ska vara CE-märkta.

Installationen bör följa Svensk Energis handbok ”Anslutningar av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar”

Stickproppsanslutningar är inte tillåtet.

Innan anläggningen tas i drift ska den kontrolleras och godkännas av Söderhamn Nära.

Gruppcentral och mätarskåp ska ha särskild märkning som visar att anläggningen har elproduktion.

Elproduktionsanläggningen ska ha ett Ö-driftskydd. Detta innebär att anläggningen inte ska kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Huvudbrytaren/arbetsbrytaren ska vara låsbar och alltid finnas tillgänglig för nätägaren.

- Exempel: I de fall mätarplatsen finns inne i fastigheten måste en arbetsbrytare tillika anläggningens huvudbrytare monteras på exempelvis fasadvägg alternativt kan man flytta ut mätplatsen till fasadmätarskåp med huvudbrytare kopplad efter mätaren.

Anläggningens huvudbrytare skall vara placerade efter elmätaren. Enligt ordningen: mätarsäkring - mätare - brytare.

Märkning av kundanläggning
Utifrån ett personsäkerhetsperspektiv ska alla utsatta delar i en anläggning märkas som har dubbel matning (ELSÄK-FS 2008:1 3 kap . 8§). Utöver detta krav ställs krav på anläggningsinnehavaren enligt SS-EN 50438 för att kunna utföra ett säkert mätarbyte.

Ladda ned formuläret för meddelande om anslutning av mikroproduktion för installatören här Pdf, 63.1 kB..

Innan installationen av en elproduktionsanläggning påbörjas ska en föranmälan göras till Söderhamn Elnät AB av behörig elinstallatör. Föranmälan ska även kompletteras med bilaga –”anmälan av mikroproduktion”. Söderhamn Elnät AB gör alltid en beräkning på befintligt elnät och utvärdera anläggningens nätpåverkan.