Ersättning och skadestånd

Vad som gäller vid strömavbrott är reglerat i lag och här kan du läsa mer om vad som gäller i händelse av oplanerade avbrott i elleveransen.

Avbrottsersättning

Avbrottsersättning
Om ett oplanerat avbrott av elleveransen inträffar och varar minst 12 timmar i en följd, har du i regel rätt till avbrottsersättning enligt ellagen (1997:857). Återkommer elen under kortare tid än två timmar räknas det som ett sammanhängande strömavbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata strömavbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi på Söderhamn Elnät AB har fått kännedom om avbrottet.

Beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning
Kort sammanfattat kan man säga att du är berättigad till avbrottsersättning, om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varar minst 12 timmar. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad.

Undantag
Om överföringen avbrutits utan att det beror på konsumentens försummelse eller utan att nätägaren på annan grund har rätt att avbryta överföringen, har konsumenten oftast rätt till ersättning för skada av nätägaren. Undantaget till avbrottsersättning enligt ellagen gäller om nätägaren visar att avbrottet beror på en händelse av exceptionell karaktär eller om avbrottet beror på oundvikliga händelser utanför nätägarens kontroll.

Utbetalning
Avbrottsersättning betalas ut så snart som möjligt, men senast inom sex månader från utgången av den månad då vi fått kännedom om avbrottet. Betalar vi inte ut ersättningen inom sex månader har du rätt till ränta på ersättningsbeloppet. Avbrottsersättningen betalas ut till dig utan att du behöver anmäla avbrottet till Söderhamn Elnät. Om du inte har fått avbrottsersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Information till näringsidkare
Näringsidkare som kan visa att elnätsföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagen (1972: 207). Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Jämkning
Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget. Jämkning kan ske även om överföringen av el har försenats för att inte utsätta elnätsföretagets personal för betydande risker. Det är elnätsföretaget som beslutar om jämkning ska ske.

Skadestånd

Skadestånd och ersättning
Enligt reglerna i ellagen (1997:857) kan du även ha rätt till skadestånd för en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom elavbrott. Du kan även få ersättning för utgifter eller annan förlust som avbrottet orsakat. I likhet med vad som gäller för avbrottsersättning är nätföretaget inte skyldigt att betala skadestånd om det kan visa att avbrottet ligger utanför kontrollansvaret.

För skadestånd gäller generellt att du ska kunna styrka din skada samt uppkomna kostnader (exempelvis genom kvitton eller liknande). Du ska även vidta åtgärder för att begränsa din skada. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet, dock inte skada relaterad till näringsverksamhet. För att ersättning ska utgå ska Söderhamn Elnät underrättas om ersättningsanspråket inom två år från det att skadan inträffade.

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller rätten till skadestånd kan du vända sig till exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till din kommunala konsumentvägledare. Om du vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.