Om vår fjärrvärme

Söderhamn Nära levererar idag cirka 150 000 MWh fjärrvärme per år. Tack vare att en stor andel produceras i kraftvärmeverket på Granskär kan vi samtidigt producera 44 000 MWh miljövänlig el per år.

Fjärrvärmenätet i Söderhamn sträcker sig från Vågbro i norr, Söderala i väster, Stugsund i öster och till Flygstaden i söder. Fjärrvärmenätet i Ljusne får sin värme från Ala sågverk och fjärrvärmenätet i Sandarne får sin värme från vår värmecentral i Lervik.

Utbyggnaden av fjärrvärmen i Söderhamn är den enskilt största miljöförbättrande åtgärden i tätorten. Över 1 100 oljepannor har ersatts av ett fåtal moderna biobränslepannor med effektiv rökgasrening.

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem. Fjärrvärmens kretslopp kan liknas vid kroppens blodomlopp, där ådrorna är fjärrvärmenätet och hjärtat är värmeverket. Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via ett slutet rörsystem. I husets fjärrvärmecentral finns två värmeväxlare som överför värmen dels till det vatten som pumpas runt i elementen och dels till varmvattnet. Det avkylda vattnet går därefter tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Kraftvärmeverket i Söderhamn

Produktionen vid kraftvärmeverket i Söderhamn som försörjer Söderhamns tätort och  Söderala använder ett oförädlat biobränsle bestående av exempelvis bark, spån och grot (grenar och toppar).
Vid köldknäppar används även pellets för att klara av värmebehovet men produktionen kommer till 100 % att bestå av biobränslen det vill säga förnyelsebara energikällor.
Kraftvärmeverket producerar förutom värme även elkraft. Nedanstående bild visar hur det går till:

Fjärrvärme i huset

Inne i ditt hus överförs värmen från värmeverket till ett intern värmesystem och till tappvarmvattnet via en fjärrvärmecentral.
Nedanstående figur visar hur det kan se ut.

Nils Holgersson-rapporten

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".

I rapporten "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Vill du läsa mer om Nils Holgerssonrapporten kan du göra det här.

Reko Fjärrvärme

Reko Fjärrvärme är ett initiativ för att utveckla relationerna mellan fjärrvärmeleverantörerna och fjärrvärmekunderna och är ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna.
Det har sin utgångspunkt i att kunden är den svagare och leverantören den starkare parten på värmemarknaden. Reko Fjärrvärme ska bidra till att stärka kundernas ställning och därigenom gynna utvecklingen av långsiktigt hållbara relationer mellan fjärrvärmekunder och fjärrvärmeleverantörer på värmemarknaden.