Reko Fjärrvärme

Reko fjärrvärme har utarbetats efter diskussioner med representanter för fjärrvärmens stora kunder: SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningens Riksförbund.
Reko fjärrvärme syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.
De företag som är anslutna till Reko fjärrvärme måste leva upp till särskilda villkor för att få vara med i kvalitetssystemet:

Öppenhet
• Ekonomiskt särredovisa fjärrvärmeverksamheten
• Publicera information om verksamheten
• Lämna statistik till Svensk Fjärrvärme för publicering

Jämförbarhet
• Avtal ska finnas mellan kund och leverantör
• En publik prislista ska finnas
• En rekommendation är att prisförändringar helst inte sker mer än en gång/år
• Kunden ska ha möjlighet att köpa enbart delar av sitt värmebehov
• Leverantören åtar sig att lämna bindande offert för anslutning till kunden

Förtroende
• Leverantören ska årligen inbjuda sina kunder till informationsmöte
• Leverantören ska aktivt verka för att kundforum upprättas
• Mottagande av synpunkter från kund ska bekräftas inom 10 dagar
• Leverantören ska avisera planerade störningar i god tid