Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är allt avfall som är restprodukter från någon form av tillverkning. Till verksamhetsavfall räknas även emballage och liknande som uppstår på grund av verksamhet.

Du som levererar verksamhetsavfall till Långtå måste registrera det i receptionen. I förekommande fall måste du även fylla i blanketten "Avfallsbeskrivning grundläggande karaktärisering", som du kan ladda ner här.

Avfall från större verksamheter

Regler för invägning av avfall på Långtå avfallsanläggning
 
Avfall direkt till deponi skall alltid registreras såsom:
•utsorterad deponirest
•schaktmassor (ej godkända som täckmassor)
•slam
•torrt övrigt material
•asbest
•eternit
•vägunderhåll/konstruktionsmaterial

Register förs med bl a  uppgifter om det deponerade avfallets egenskaper, ursprung och avfallsproducentens identitet.
 
Avfall som deponeras skall dessutom ha genomgått en grundläggande karakterisering.

Avfallsproducenten ansvarar för karakteriseringen och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta.
  
Innan avfall tas emot för deponering skall verksamhetsutövaren för deponin (alltså vi på Långtå) kontrollera de handlingar som rör avfallet, såsom den grundläggande karakteriseringen.

Verksamhetsutövaren (vi) för deponin skall okulärbesiktiga (titta på) avfallet vid ankomst till Långtå samt vid avlastning. Detta betyder att avfall till deponi endast kan vägas in under dagtid när receptionen är bemannad.
  
Avfallstransporter direkt till deponi skall alltid åtföljas av ett dokumentPDF som innehåller en karaktärisering av avfallet. 

Utan korrekt ifyllt dokument för karaktärisering kommer inte transportören att få köra in med avfallet på området.

Avfall från mindre verksamheter

Alla verksamheter är skyldiga att ha ett abonnemang för hushållsavfall. Som hushållsavfall räknas avfall från personalmatsalar, men också städsopor och annat hushållsliknande avfall.

De flesta verksamheter slänger även kontorspapper, wellpapp samt förpackningar av metall glas och plast. Du kan med fördel använda dig av verksamhetsnära källsortering av dessa fraktioner. Då förser vi dig med extra kärl för de fraktioner du vill sortera ut. Vi kommer även regelbundet och tömmer dem.

Sophämtningen blir i regel billigare om du sorterar avfallet än om du lämnar allt i blandad fraktion.
Vi räknar ut kostnaden för dig om du kontaktar Långtå tel. 0270-751 43.

Grovavfall från verksamheter

Grovavfall är sådant som du inte ska slänga i ditt eget avfallskärl. Det ska transporeras till Långtå återvinningscentral för sortering och återvinning.

Till grovavfall räknas sådant som uppstår i samband med din verksamhet. Även sådant som inte är att betraktas som verksamhetsavfall, som till exempel glas, porslin, bestick och keramik, samt farligt avfall är grovavfall.

Du kan läsa mer om grovavfall i Sorteringsguiden.

Farligt avfall och elavfall

Endast mindre mängder farligt avfall från verksamheter kan lämnas på Långtå återvinningscentral. Allt avfall skall då vägas in och faktureras. Även elavfall räknas som farligt avfall. Där skall det avfall som har producentansvar hanteras efter producenternas regler.
Du kan läsa mer om farligt avfall och elavfall i Sorteringsguiden.

Slamtömning

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC.
Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-62 21 60.

Till toppen