Frågor och svar

Här får du reda på det viktigaste om vatten och avlopp.

Hittar du inte svaren på dina frågor här kan du kontakta kundservice så får du hjälp.

Information

Ta hand om ditt ledningsnät

Bygga om eller bygga nytt


Dricksvattnet i Ljusne och Vallvik

Abonnenter boende i Ljusne och Vallvik kan uppleva viss lukt och smak på dricksvattnet och några kan även se ökad färg på vattnet. Dricksvattnet bereds av råvatten som tas från sjön Järvsjön. Problemen som kan ses med försämrad dricksvattenkvalitet grundar sig i dels på ett försämrat råvatten med ökade halter av organiskt innehåll, så kallat humus,  längre perioder av höga vattentemperaturer samt dels på lägre omsättning i vattenledningsnätet.

Söderhamn Nära arbetar med två parallella lösningar för att åtgärda problemen:

  • - utbyggnation av Järvsjöns vattenverk med nytt processteg för avskiljning av bland annat humus
  • - utbyggnation av en överföringsledning från Söderhamn/Sandarne för att försörja Ljusne och Vallvik med grundvatten från Ljusnanåsen

Båda alternativen är resurskrävande både i form av tid och kostnader och fokus ligger på att hitta den bästa långsiktiga hållbara lösningen för uppnå en god dricksvattenkvalitet.

Till dess att en permanent lösning finns på plats gör vi det vi kan för att förbättra situationen. Bland annat spolas ledningsnätet på strategiska punkter för att öka omsättning samt inom områden där abonnenter inkommit med klagomål. Vattenkvaliten kan dock upplevas mycket olika beroende på användarmönster, lokala förutsättningar i fastigheter samt abonnentens känslighet för lukt och smak.

Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet enligt gällande provtagningsprogram, vilket också innefattar provtagningspunkter på ledningsnätet i Järvsjöns Vattenverks försörjningsområde. Provtagningsprogrammet fastställs årligen av Tillsynsmyndigheten.

Vattenkvaliten i Järvsjön påverkas även vid kraftig nederbörd och troligen påverkar även den avverkning som gjorts i området. Detta har dock Söderhamn Nära tyvärr ingen rådighet över.

Till toppen