Frågor och svar

Här får du reda på det viktigaste om vatten och avlopp.

Hittar du inte svaren på dina frågor här kan du kontakta kundservice så får du hjälp.

Information

Ta hand om ditt ledningsnät

Bygga om eller bygga nytt


Dricksvattnet i Ljusne och Vallvik

Söderhamn Nära planerar för att boende i Ljusne och Vallvik ska få bättre vattenkvalitet och har därför utrett, att antingen modernisera vattenverket i Järvsjön eller anlägga en helt ny överföringsledning (vattenledning) med grundvatten från Ljusnanåsen via Söderhamn och Sandarne. Utredningen har resulterat i att man väljer att gå vidare med detaljprojektering av en överföringsledning och på sikt avveckla vattenverket vid Järvsjön. Nästa steg i processen blir att Söderhamn Näras styrelse ska fatta ett investeringsbeslut vid styrelsemötet i slutet av september. Beslutar styrelsen att gå vidare med projektet innebär det att hushållen i Ljusne och Vallvik genom en ny vattenledning kommer att försörjas med vatten från Ljusnanåsen på samma sätt som boende bland annat i Söderhamn, Söderala och Sandarne.

Mer detaljerad information om projektet kommer att ges efter Söderhamn Näras styrelsemöte i september.

Anledningen till att vi vill göra den här investeringen är att abonnenter i Ljusne och Vallvik i dagsläget kan uppleva viss lukt och smak på dricksvattnet och några kan även se ökad färg på vattnet. Dricksvattnet tas från Järvsjöns vattenverk och problemen som kan ses med försämrad dricksvattenkvalitet grundar sig i dels på ett försämrat råvatten med ökade halter av organiskt innehåll, så kallat humus, längre perioder av höga vattentemperaturer och dels på lägre omsättning i vattenledningsnätet.

Till dess att ny lösning finns på plats gör vi vad vi kan för att förbättra situationen. Bland annat spolas ledningsnätet på strategiska punkter för att öka omsättning samt inom områden där abonnenter inkommit med klagomål. Vi har även installerat ett provisoriskt reningssteg som renar ett delflöde av vattnet från humusämnen. Vattnet blandas sedan med det övriga vattnet från den ordinarie reningsprocessen innan det transporters i ledningsnätet till Ljusne och Vallvik.

Texten uppdaterades 2020-09-03

Till toppen