Frågor och svar

Här får du reda på det viktigaste om vatten och avlopp.

Hittar du inte svaren på dina frågor här kan du kontakta kundservice så får du hjälp.

Information

Ta hand om ditt ledningsnät

Bygga om eller bygga nytt


Ny vattenförsörjning till Ljusne och Vallvik

Under ett flertal år har man genom analyser kunnat påvisa att vattenkvalitén i sjön Järvsjön, som används som råvattentäkt för dricksvattenproduktionen till abonnenter boende i Ljusne och Vallvik, sakteligen försämrats. Detta till stor del beroende på ökade halter av organiskt innehåll, så kallade humusämnen, längre perioder av höga vattentemperaturer samt återkommande algblomningar. För att långsiktigt säkerställa dricksvatten av god kvalitet krävs omfattande åtgärder för att komplettera reningsprocessen vid Järvsjöns vattenverk, som har varit i drift sedan 1961. Kostnaden för dessa åtgärder överskrider med god marginal investeringen för att anlägga en överföringsledning för att försörja abonnenterna med dricksvatten producerat från grundvatten i Ljusnanåsen. Detta gäller såväl de initiala investeringskostnaderna såsom kommande drift- och underhållskostnader.

Söderhamn Näras styrelse har därför beslutat om att anlägga en ny överföringsledning (vattenledning) till Ljusne och Vallvik för att försörja abonnenterna med grundvatten från Ljusnanåsen på samma sätt som boende bland annat i Söderhamn, Söderala och Sandarne. Grundvatten är i regel bättre och säkrare med avseende på yttre påverkan än ett ytvatten som påverkas snabbt av exempelvis kraftigt nederbörd, skogsbruk, utsläpp, förekomst av alger etc. Pågående/kommande klimatförändringar är även en stor riskfaktor för främst ytvatten.

Arbete pågår nu med anläggande av den nya överföringsledningen. Byte av vattenförsörjning beräknas som tidigast kunna ske till hösten.

Texten uppdaterades 2021-03-31

Till toppen