Fettavskiljning

Varför behövs fettavskiljare?

Fettavskiljning behövs därför att fett som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Fett i avloppet kan även locka till sig råttor.

Fettavlagringar resulterar i ökat dagligt underhåll av ledningsnät och pumpstationer och kan leda till stopp i avloppsledningar och till exempel orsaka översvämningar i fastigheter. Avloppsstoppen kan även göra att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendrag. När fett ansamlats och åldras kan svavelväte bildas. Förutom att gasen är en arbetsmiljörisk bidrar den till att VA-anläggningarna åldras och skadas snabbare än nödvändigt.

När behövs en fettavskiljare?

I verksamheter som har en högre fetthalt i sitt spillvatten än vad ett hushåll normalt anses ge upphov till, från t.ex. disk, har fastighetsägaren skyldighet att installera en fettavskiljare.

Exempel på verksamheter som normalt är i behov av avskiljning av fett:
• Kök för servering av måltider, t.ex. värdshus, hotell, restauranger, skolor, förskolor, vägkrogar, pizzerior, restaurangvagnar, salladsbarer och gatukök.
• Anläggningar för grillning, ugnsstekning, fritering och stekning
• Storkök, mottagningskök, catering
• Charkuteri, rökeri
• Bageri, café
• Livsmedelsaffärer med chark/kycklinggrill

Krav på fettavskiljning kan även finnas på andra typer av verksamheter.

Drift och underhåll

Tömning och rengöring av fettavskiljare ska ske så ofta att fettavskiljarens funktion bibehålls. Enligt standarden SS-EN 1825-2 ska fettavskiljare tömmas helt och rengöras invändigt minst en gång per månad till var fjortonde dag för att fungera tillfredsställande, om inte VA-huvudman säger annat. En tömningsjournal ska finnas tillgänglig i anslutning till fettavskiljaren och kunna visas upp vid inspektion.

Ansvarsområden

Fastighetsägarens respektive Söderhamn Näras (VA-huvudmannens) ansvar.

Information om installation

Dimensionering, placering och konstruktion samt speciella krav vid placering inomhus.

Steg för steg

Har du behov av att installera en fettavskiljare - så här gör du - steg för steg.

 

Steg för steg

Steg för steg – så här gör du om du ska installera en fettavskiljare

1. Kontakta företag med VVS-kompetens, be dem om förslag på fettavskiljare som är CE-märkt, godkänt och dimensionerad enligt SS-EN 1825.

2. Anmälan till den kommunala stadsbyggnadsförvaltningen.
– Bygganmälan ska lämnas in i god tid innan planerad installation av fettavskiljare sker.
”Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd” ska fyllas i vid installation av fettavskiljare (förändring av VA i en redan befintlig byggnad).

3. Anmälan till VA-huvudman.
– Produktblad för vald fettavskiljare ska skickas med i anmälan.

Anmälan skickas via brev till
Söderhamn Nära AB
Box 94
826 22 Söderhamn

eller lämnas till vårt kontor på
Stabbläggaregatan 11 i Söderhamn

Får du problem, kontakta:
Olivia Almquist: 0270-755 44
olivia.almquist@soderhamnnara.se

Drift och underhåll

Tömning och rengöring av fettavskiljaren ska ske så ofta att fettavskiljarens funktion bibehålls. Enligt standarden SS-EN 1825-2 ska fettavskiljare tömmas helt och rengöras invändigt minst en gång per månad till var fjortonde dag för att fungera tillfredsställande, om inte VA-huvudman säger annat.

För att kunna rengöra fettavskiljaren effektivt vid tömning behövs vatten. Det ska finnas vatten, gärna varmt, tillgängligt i avskiljarens närhet. Avskiljare som är placerade inomhus kan även behöva rengöras på utsidan vid behov för att hållas fräscha och minimera lukt.

Efter tömning ska fastighetsägaren se till att fettavskiljaren fylls på med vatten innan avskiljaren börjar användas igen. En kökskran som är fullt öppen i en timme släpper ut c:a 500 l = 0,5 m3 vid ett vattentryck på 5 kg. Utöver att fettavskiljaren töms och rengörs regelbundet behöver den också funktionskontrolleras med jämna mellanrum. Liksom andra produkter åldras materialet och genom dagligt bruk slits fettavskiljaren för att slutligen behöva bytas ut.

Fastighetsägaren ansvarar för att tömning och mottagning av fettavskiljaravfallet kan ske. Exempel på detta kan vara fritt utrymme fram till och kring avskiljaren, snöröjning eller att fettavskiljaren inte innehåller oönskade produkter som t.ex. granuldiskkulor.

En tömningsjournal ska finnas tillgänglig i anslutning till fettavskiljaren och kunna visas upp vid inspektion. I journalen ska det framgå när tömningen utfördes och av vem, samt när den senast funktionskontrollerades.

Kontrollera efter tömning
• att skärmväggar, skiljeväggar, in- och utlopp samt fettavskiljaren i sin helhet är intakta och hela.
• att in- och utlopp är fria från igensättningar.
• att fettavskiljaren är fylld med vatten upp till utloppet.
• att tömningsprotokollet är rätt ifyllt av tömningspersonalen.
• att ventilationen fungerar som den ska.

Ansvarsområden

Fastighetsägarens ansvar

Enligt lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412 § 21, får inte fastighetsägare använda en allmän vatten- och avloppsanläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, ledningsnätets funktion eller reningsprocessen i avloppsreningsverket. Enligt kommunens ABVA, får fastighetsägaren inte tillföra avloppet fett i större mängd, frätande vätskor, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig gentemot VA- huvudman gällande sitt och sina eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en fettavskiljare och att den är rätt installerad, godkänd enligt standarden och dimensionerad utifrån den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Det är därför viktigt att fastighetsägaren har kännedom om den verksamhet som bedrivs och vet vilka krav som ställs. Fastighetsägaren är ansvarig för att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler och att kontroll av anläggningens funktion sker minst 1 gång om året. Fastighetsägaren ansvarar för att entreprenören har åtkomst till fettavskiljare under planerad hämtnings tid, exempelvis genom att tillhandahålla nycklar och portkoder till avfallsutrymmen.

Söderhamn Näras (VA-huvudmannens) ansvar

Söderhamn Nära, som VA- huvudman för vatten och avloppsanläggning, är endast skyldig att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Om det bedöms nödvändigt att förebygga olika typer av skador eller olägenheter, har huvudmannen rätt att begränsa fastighetsägarens möjlighet att använda den allmänna avloppsanläggningen. Om avskiljning av fett saknas eller är underdimensionerad, ställer VA- huvudmannen krav på att åtgärder vidtas inom fastigheten för att anslutningen till VA-anläggningen fortsättningsvis ska vara godkänd. Åtgärderna ska utföras inom den tidsram som VA-huvudmannen beslutar, åtgärdas inte bristerna är VA-huvudmannen inte skyldig att låta verksamheten vara kopplad till den allmänna anläggningen. Detta betyder att VA-huvudmannen har rätt att stänga av inkommande dricksvatten på fastigheten.

Information om installation

Dimensionering

Den fettavskiljare som installeras ska vara utformad enligt standarden SS-EN 1825-1 och den ska vara dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825-2. Enligt Europastandarden finns det 2 beräkningsmetoder för att dimensionera fettavskiljare. Verksamhetskalkylen utgår från typen av verksamhet, antalet måltider och verksamhetstiden under en dag. Sannolikhetskalkylen utgår från de installationer som ska gå till fettavskiljaren, diskmaskin, kokgryta etc. Den metoden med största flödet blir dimensionerade för fettavskiljaren. Max vattenflödet får inte överstiga fettavskiljarens kapacitet. Till avskiljaren ska verksamhetens vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas. Övriga avlopp som t.ex. toalettavloppsvatten får inte anslutas till avskiljaren.

Placering och konstruktion

• Fettavskiljaren ska placeras efter leverantörens rekommendationer.
• Om fettavskiljaren grävs ner är det viktigt den förankras i en bottenplatta så att den inte trycks upp, vilket kan orsaka skador på bland annat in- och utlopp.
• Fettförande ledningar bör luta minst 2 %. 90-gradiga riktningsförändringar på rören ska ske via två 45-gradiga böjar med minst 250mm mellan de 45-gradiga vinklarna.
• Ett lodrätt inlopp direkt in i avskiljaren ska undvikas, eftersom turbulens då lätt uppkommer och stör funktionen. Det ska finnas en skärm som dämpar det inkommande flödet och förhindrar turbulensen.
• Inloppets ledning direkt in i avskiljaren ska ha en viloperiod. Dm på ledningen x10 utgör längden i mm av viloperioden. Detta för att förhindra ett högt flöde in i avskiljaren samt undvika att avskiljarens funktion störs av turbulens.
• Spillvatten från wc får inte kopplas till fettavskiljaren.
• Pumpning till en fettavskiljare bör aldrig utföras. Om pumpning krävs bör anläggningen planeras så att pumpningen sker efter avskiljaren.
• För att förhindra dålig lukt, avlagringar och rötningsprocesser måste fettavskiljaren samt till- och utloppsledningarna ha tillräcklig luftning. Ventilationsrören måste vara raka, annars uppstår vattenlås av kondensvatten och ventilationen fungerar inte. Luftning får inte ske via byggnaders ventilationssystem.
• Vid placering inomhus ska luftledningarna dras inom byggnaden för att en så kallad ”skorstenseffekt” ska kunna uppstå. Detta är nödvändigt för att ventilationen ska fungera korrekt.
• Fettavskiljaren ska placeras så att den är lätt att komma åt vid rengöring och tömning.
• Fettavskiljaren ska ha lukttäta och låsbara lock. Locken ska vara placerade så att alla delar av fettavskiljaren går att inspektera och så att tömning kan utföras på ett korrekt sätt i både slam- och fettavskiljardelen. I nära anslutning till fettavskiljaren ska det finnas varmvatten och slang för renspolning av avskiljaren. Det ska också finnas möjlighet till påfyllning av fettavskiljaren på fastigheten. Om fettavskiljaren står inomhus ska det även finnas golvavlopp.
• Det ska finnas möjlighet till provtagning på utgående vatten, helst i en spolbrunn efter avskiljaren.
• Om fettavskiljaren är placerad utomhus ska marken runt fettavskiljaren vara hårdgjord för att underlätta öppning av locket vid tömning. Locket ska vara försett med texten ”fettavskiljare”.
• Avståndet mellan uppställningsplatsen för tömningsfordon och fettavskiljaren, alternativt koppling till fast sugledning, får inte överstiga 10 meter. Sugslangar ska inte behöva dras över trottoar eller liknande där människor kan skadas av ”rörlig slang”.
• Om det krävs tillstånd för att stanna på uppställningsplatsen är det fastighetsägarens ansvar att ansöka om att bekosta detta.

Särskilda krav vid placering inomhus

• Fettavskiljaren ska placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel för att undvika hygieniska olägenheter. Avskiljaren ska placeras så att sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen inte behöver dras genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Tömningspersonalen får inte heller gå genom sådana utrymmen.
• Utrymmet ska ha god ventilation och vara försett med undertrycksventilation.
• Om tömning sker via fast sugledning ska inkopplingsanordningen vara märkt med texten ”fettavskiljare”.
• God belysning vid avskiljaren är nödvändigt för att kunna utföra ett bra arbete.

För tömningspersonalens säkerhet ska en lämplig ställning att stå på finnas vid besökstillfället om avskiljaren är hög eller placerad på ett högt underlag.