Oljeavskiljning

Olja orsakar mycket skada i naturen även vid mycket låga koncentrationer. Även produkter som bryter ner olja orsakar både gifteffekter och långsiktiga effekter på våra vattenmiljöer.

Olja och andra föroreningar hör inte hemma i avloppet. Avloppsreningsverken kan inte heller omhänderta avloppsvatten som innehåller olja. Därför måste verksamheter såsom fordonstvättar, verkstäder och större garage ha oljeavskiljare installerade.

Ansvar

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att en oljeavskiljare finns installerad. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att oljeavskiljare kontrolleras och sköts om inget annat är avtalat med fastighetsägaren.

Verksamheter som kräver oljeavskiljare:
Renat processvatten från verksamheter som uppfyller fastställda varningsvärden, ska i första hand avledas till dagvattenledningsnätet, tas omhand på egen fastighet eller ledas direkt till recipient. I undantagsfall och där inga andra möjligheter finns kan det ledas till reningsverk. Ofta behövs rening av varierande grad och för vissa verksamheter gäller att oljeavskiljare ska finnas installerad.

Krav på oljeavskiljare finns för:
• anläggningar med fordonstvätt
• bensinstationer
• kompressorrum
• verkstäder, maskinrum, lager med golvavlopp
• parkeringsdäck under tak med golvavlopp
• större garage med golvavlopp

Observera att oljeavskiljare eller annan rening före utsläpp till dagvattenledning kan omfattas av anmälningsplikt för dagvattenanläggning till bygg- och miljöförvaltningen. För vidare information hänvisas till dem.

Drift, tillsyn och tömning

Generellt rekommenderas toppsugning när oljeskiktet är 5 centimeter och slamsugning när slamskiktet är 15 centimeter. Efter tömning ska avskiljare återfyllas med vatten för att säkerställa dess funktion.

Den europeiska standarden 858-2 anger hur drift, tillsyn och underhåll av oljeavskiljare ska ske. Här följer en kort sammanfattning av instruktioner för detta, se standard 858 -2 kapitel 6.

För att drift av en anläggning ska fungera väl krävs kontinuerlig tillsyn och underhåll. Tillsyn ska utföras av utbildad personal och enligt tillverkarens instruktioner. En bra placering av avskiljare underlättar drift och tömning vilket minskar problem och kostnader.

Moment som ska ingå i tillsyn/underhåll var 6:e månad är att
• bestämma slamvolymen i slamfång med mätstock
• mäta oljeskiktets tjocklek med mätstock
• kontrollera att larm och den automatiska avstängningsanordningen fungerar
• kontrollera koalescensfiltret om sådant finns. Om vätskenivån före och efter skiljer sig signifikant åt, rengör eller byt filter.

Minst vart 5:e år ska en allmän besiktning av avskiljaren genomföras.

Provtagning

Oljeavskiljarens funktion ska kontrolleras med provtagning av utgående vatten så ofta som det behövs för att kunna bedöma anläggningen (minst en gång per år), mellan 1 november - 31 januari. Under en tid av minst sex timmar ska ett flödesproportionellt eller tidsstyrt samlingsprov tas på utgående vatten från avskiljaren.

Den som genomför funktionskontrollen ska ha genomgått godkänd utbildning för provtagning

Analysresultatet ska finnas tillgängligt och efter anmodan redovisas till VA-huvudmannen. Överskrids något av riktvärdena ska normalt redogörelse lämnas för vilka åtgärder som kommer att genomföras för att värdena inte ska överskridas i fortsättningen samt provtagningen upprepas.

Hur fungerar en oljeavskiljare?

Oljeavskiljaren är en säkerhetsanordning för att förhindra att olja tillförs avloppsvattnet. När det oljehaltiga vattnet rinner genom den vattenfyllda avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i slamdelen, samtidigt som oljan stiger och lägger sig på ytan i oljeavskiljningsdelen. Principen är att olja är lättare än vatten.

För mer information kontakta Sektor Samhällsservice.

Kontakt

Kontakta vår kundservice på info@soderhamnnara.se eller tel. 0270-766 10