Skurvatten från verkstäder

I Söderhamns kommun är det inte tillåtet att tillföra obehandlat golvskurvatten till avloppet. Detta då golvskurvattnet från de flesta verkstäder ofta innehåller höga halter av tungmetaller såsom exempelvis; zink, bly, kadmium, krom och koppar. Avloppsreningsverken kan inte ta hand om dessa föroreningar vilket innebär att de följer med det renade vattnet ut i naturen eller hamnar i slammet som är en restprodukt i reningsprocessen av avloppsvatten.

Riktlinjer för hantering av skurvatten

Riktlinjerna vänder sig i första hand till verksamheter med särskilt smutsiga golv, så som mekaniska verkstäder, bilverkstäder, gummiverkstäder, metallarbetande verkstäder, tryckerier med mera. Riktlinjerna redogör för vilka krav som ställs avseende föroreningshalter och tillförsel från golvskurvatten samt råd om hur golvstädning kan ske för att minska föroreningshalten.

Ett alternativ till att följa riktlinjerna är att se till att allt golvskurvatten tas om hand för extern behandling.

Kontakt

Kontakta vår kundservice på info@soderhamnnara.se eller tel. 0270-766 10