Vattenavgifter

Vattenverksamheten i Söderhamns kommun är helt avgiftsfinansierad, det är alltså kunderna som betalar verksamheten.

Det finns olika avgifter som tas ut i samband med en anslutning. Man skiljer på anläggningsavgifter, som är en engångskostnad och på brukningsavgifter som tas ut löpande beroende av hur mycket vatten du som kund förbrukar.

Här nedan visas en kort förklaring till varje typ av avgift.

VA-taxa 2024

VA-taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Söderhamns kommun.

  • 2023-10-301 fastställde Söderhamn Näras styrelse den nya VA-taxan att gälla från och med 2024-01-01.

Läs 2024 års VA-taxa här. Pdf, 177.3 kB.

Brukningsavgifter 2024

Brukningsavgiften är den återkommande avgiften som betalas varje år. Avgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll och förnyelse av de allmänna VA-anläggningarna.

Den består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årskostnad för abonnemanget. Den rörliga delen beror på vattenförbrukningen för fastigheten.

Du som fastighetsägare ansvarar för att betala för allt vatten som levererats till din fastighet.

Här nedan kan du se ett beräkningsexempel för aktuella brukningsavgifter och de avgifter som gäller från och med 2024-01-01 för dig som har ett flerfamiljshus.

Samtliga priser är exklusive moms.

Exempel med 10 lägenheter i ett flerfamiljshus där varje hushåll har en förbrukning på 100 m³/år av vatten och avlopp

Pris per kubikmeter

19,48

Antal lägenheter

10 st

Årlig vattenförbrukning

1 000 m³

Fast avgift

16 638 kr

Rörlig avgift beräknat på 1 000 m³

19 480 kr

Årlig avgift exkl. moms

36 118 kr


Aktuella anläggningsavgifter

Anläggningsavgift är en engångskostnad för att ansluta en eller flera fastigheter till det allmänna VA-ledningsnätet.

Beräkningsexempel anläggningsavgifter (engångsavgifter).

Bostadsfastighet

Förbindelsepunkter:

Vatten, Spillvatten och Dagvatten

Antal lägenheter:

1

Tomtyta m²

1 200


Anläggningsavgifter exempel

Avgift utgår per fastighet med:


Exkl. moms

Inkl. moms

a) Avgift för upprättande av
förbindelsepunkter

Vatten, Spillvatten,
Dagvatten

116 064 kr

145 080 kr

b) Tomtyteavgift (16,56 per m² tomtyta)

1 200 m²

15 900 kr

19 872 kr

c) Lägenhetsavgift

1

6 550 kr

8 188 kr

Summa anläggningsavgift


138 514 kr

173 143 kr


Avgiftsreducering

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga angivna nyttigheter, skall avgifterna reduceras enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning

En ledning

60 % av avgift enligt a) Avgift för upprättande av förbindelsepunkter

Två ledningar

75 % av avgift enligt a) Avgift för upprättande av förbindelsepunkter

Tre ledningar

100 % av avgift enligt a) Avgift för upprättande av förbindelsepunkter


Anmärkning

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

För övrig information se Allmänna bestämmelser för brukande av Söderhamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning: ABVA Pdf, 775.9 kB.